Dla inwestorów

Rada nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad Spółką, a w szczególności bada sprawozdania finansowe, zatwierdza roczne i wieloletnie plany ekonomiczno-finansowe bada sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz powołuje i odwołuje członków Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza odpowiada za nadzór nad efektywnością systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w Grupie Orane Polska. System ten umożliwia zarządzanie ryzykami, które mogą mieć wpływ na niezrealizowanie celów biznesowych, oraz w istotnym stopniu zabezpiecza Spółkę przed poważnymi nieprawidłowościami w sprawozdawczości i stratami.

Rada Nadzorcza Orange Polska składa się obecnie z 14 członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie (a w wyjątkowych przypadkach przez Radę Nadzorczą). Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 lata.

Regulamin Rady Nadzorczej

Od 13 lipca 2016 roku skład Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. jest następujący:

Pan Maciej Witucki (ur. w 1967 r.) ukończył Politechnikę Poznańską. Specjalizował się w logistyce i systemach wspomagania decyzji. Odbył studia podyplomowe w dziedzinie zarządzania systemami przemysłowymi w Ecole Centrale Paris (Francja). Swoją karierę zawodową rozpoczynał w Banku Cetelem (Grupa Paribas) - najpierw we Francji, a następnie w Polsce. Od października 2001 roku pracował jako Członek Zarządu, a od 2005 roku jako Prezes Zarządu Lukas Bank (grupa Credit Agricole).

Do Grupy Orange dołączył w 2006 roku: w latach 2006-2013 pełnił funkcję Prezesa Zarządu, a 19 września 2013 roku objął stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Orange Polska.

W styczniu 2016 roku został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Work Service S.A. Zasiada w radach nadzorczych AXA Polska S.A. oraz TVN S.A. Od 2010 roku jest Prezesem Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce (CCIFP). Jest Przewodniczącym Rady Programowej Polskiego Forum Obywatelskiego, Członkiem Rady Dyrektorów Atlantic Council of the United States, Członkiem Zarządu Fundacji Centrum im. Bronisława Geremka, oraz Członkiem Zarządu PKPP Lewiatan.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Maciej Witucki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Orange Polska, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Orange Polska jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Pan Gervais Pellissier (ur. w 1959 r.) Ukończył studia w Wyższej Szkole Handlowej (HEC) w Paryżu, na kierunku zarządzanie międzynarodowe (uzyskując wspólny dyplom HEC, Uniwersytetu Berkeley oraz Uniwersytetu w Kolonii), a wcześniej studia licencjackie z zakresu prawa.

Do Grupy France Telecom – Orange przeszedł w październiku 2005 roku. Nadzorował proces integracji spółek Grupy w Hiszpanii, a następnie został Członkiem Zarządu ds. Finansów.

Przed przejściem do Grupy France Telecom – Orange był Dyrektorem Naczelnym i Zastępcą Prezesa w Grupie Bull, gdzie piastował różne stanowiska w latach 1983-2005.

W 2009 roku, Gervais Pellissier został mianowany Zastępcą Prezesa ds. finansów i systemów informatycznych.

Od listopada 2011 roku, jest Delegatem Prezesa Zarządu Grupy France Telecom – Orange ds. finansów i przedsięwzięć w Wielkiej Brytanii.

Od września 2014 roku pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Wykonawczego Grupy Orange ds. operacyjnych regionu Europy.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Gervais Pellissier nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Orange Polska, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Orange Polska jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Pan Marc Ricau (ur. w 1960 r.) pracuje w Grupie France Telecom Orange od 1986 roku. Ukończył Instytut Nauk Politycznych w Paryżu (IEP) oraz Krajową Wyższą Szkołę Poczty i Telekomunikacji (ENSPTT). Uzyskał dyplom studiów magisterskich w zakresie metod statystycznych i programistycznych. W branży telekomunikacyjnej piastował różne stanowiska zarówno za granicą (dyrektor naczelny FCR w Meksyku), jak i we Francji – głównie w działach sprzedaży i obsługi klienta, ale także finansów i zarządzania sieciami.

W 2009 roku, rozpoczął pracę w Orange AMEA (strukturze obejmującej zakresem działania Afrykę, Bliski Wschód i Azję), jako Wiceprezes Strefy AMEA ds. Krajów i Partnerstwa w tym regionie i był członkiem rad nadzorczych kilku spółek zależnych Grupy w Afryce (Orange Mali, Orange Guinea, Orange Niger, Orange Bissau oraz Sonatel Multimedia) do początku 2013 roku. Pan Ricau odpowiadał także za realizację projektów i rozwój nowych obszarów działalności, skoncentrowanych głównie na poprawie codziennego życia ludzi w rozwijających się krajach Afryki. Projekty te dotyczą między innymi rozwoju usług telekomunikacyjnych w rolnictwie, zdrowiu, edukacji i przedsiębiorstwach.

W październiku 2012 roku, Marc Ricau rozpoczął pracę jako wiceprezes zespołu Orange Europa, w którym odpowiada za działalność operacyjną Grupy w Polsce. Jednocześnie został powołany na stanowisko sekretarza Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. oraz w skład komitetów: audytowego i wynagrodzeń. W lipcu 2015 roku, został także powołany na członka rady dyrektorów w Orange Slovensko s.a.. Marc jest obecnie odpowiedzialny za wsparcie operacji w Polsce i na Słowacji w ramach zespołu Orange Europa.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Marc Ricau nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Orange Polska, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Orange Polska jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Henryka Bochniarz (ur. 1947) w 1971 roku ukończyła magisterskie studia ekonomiczne na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, obecnie Szkoła Główna Handlowa (SGH). Następnie uzyskała stopień doktora ekonomii w Instytucie Koniunktury i Cen Handlu Zagranicznego (IKC), została także certyfikowanym doradcą ds. zarządzania. Otrzymała stypendium Fulbrighta i spędziła dwa lata prowadząc badania naukowe i wykładając na University of Minnesota (1985-87). W 1991 roku pełniła funkcję ministra przemysłu i handlu w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego. W 2005 roku startowała w wyborach prezydenckich.

Współfundatorka Nagrody Literackiej „Nike” dla najlepszej książki roku w latach 1997-2003. Wiceprezes Fundacji Sztuki im. Stanisława Witkiewicza wspierającej Teatr Witkacego w Zakopanem. Utworzyła Fundację Prymus na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci wiejskich Organizatorka Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie. Orędownicza zwiększenia roli kobiet z życiu publicznym i biznesie. Współtwórczyni Kongresu Kobiet. Laureatka Nagrody Kisiela za niezależność myślenia i przedsiębiorczość oraz Nagrody im. Andrzeja Bączkowskiego za szczególny wkład w rozwój dialogu społecznego w Polsce i działanie ponad podziałami politycznymi. Udekorowana Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz japońskim Orderem Wschodzącego Słońca (Złota i Srebrna Gwiazda).

Od stycznia 1999 roku pełni funkcję prezydenta Konfederacji Lewiatan, największej organizacji zrzeszającej prywatnych przedsiębiorców w Polsce. Jest wiceprezydentem BUSINESSEUROPE, największej organizacji pracodawców w Europie. Przewodnicząca Polsko-Japońskiego Komitetu Gospodarczego, działającego na rzecz rozwoju polsko-japońskiej współpracy gospodarczej. W latach 2006-2014 była prezesem Boeinga na Europę Środkową i Wschodnią.

Henryka Bochniarz jest obecnie członkiem rad nadzorczych FCA Poland SA oraz zasiada w Radzie Dyrektorów UniCredit S.p.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pani Henryka Bochniarz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Orange Polska, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Orange Polska jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie została wpisana do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Federico Colom Artola (ur. w 1969 r.) jest od lipca 2016 roku Starszym Wiceprezesem i Kontrolerem Finansowym Grupy Orange (z siedzibą w Paryżu).

Od końca 2007 roku do lipca 2016 roku był Członkiem Zarządu ds. Finansów w Orange Spain. W tym okresie, spółka osiągnęła doskonałe wyniki komercyjne i finansowe: 2,3-krotny wzrost EBITDA oraz wzrost udziału w rynku pod względem przychodów z 12% do 21%, zaś pod względem EBITDA z 4% do 16%. W efekcie, w drugiej połowie 2016 roku, Orange Spain wysunął się na drugą pozycję na rynku hiszpańskim pod względem liczby klientów i EBITDA, wyprzedzając Vodafone.

We wrześniu 2014 roku, Federico Colom Artola był jednym z kluczowych członków zespołu Orange, który odpowiadał za przygotowanie publicznej oferty skupu 100% akcji Jazztel o łącznej wartości 3,4 mld euro. Zakończony w czerwcu 2015 roku proces zakończył się dużym sukcesem: wskaźnik przyjęcia oferty przekroczył 95% akcji.

Federico Colom Artola ma długie, ponad dwudziestojednoletnie doświadczenie zawodowe w branży telekomunikacyjnej. Przed związaniem się z Orange, pracował dla pierwszego prywatnego operatora telekomunikacyjnego w Hiszpanii (Airtel). Należał do grupy pracowników, którzy organizowali przedsiębiorstwo, zajmując w nim szereg stanowisk kierowniczych w obszarach administracji, finansów i obsługi klientów.

Następnie był Kontrolerem Finansowym oraz Dyrektorem Działu Planowania i Kontrolingu Finansowego w Vodafone. W tym okresie, spółka osiągnęła znaczny wzrost udziału w rynku – pod względem przychodów z 27% do 35%, zaś pod względem EBITDA z 22% do 31%.

Wcześniej zdobywał doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w małych i średnich przedsiębiorstwach rodzinnych w regionie Walencji. Spośród nich warto wymienić Montó Pinturas, gdzie odpowiadał za reorganizację działalności logistycznej i handlowej.

Federico Colom ukończył studia licencjackie w zakresie ekonomii na Uniwersytecie w Walencji oraz studia MBA w EOI/Manchester Business School.

Członek Rady Nadzorczej Orange Polska od 13 lipca 2016 roku.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Federico Colom Artola nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Orange Polska, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Orange Polska jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Pan Jean-Marie Culpin (ur. w 1965 r.) ukończył Politechnikę Paryską. Jest Dyrektorem ds. Marketingu Grupy Orange S.A. W 1990 roku rozpoczął pracę w Orange S.A. (dawniej France Télécom S.A.), w zespole ds. obsługi dużych klientów. Następnie pracował na różnych stanowiskach we Francji i za granicą, głównie w sektorze komórkowym. W latach 1995-1998, był Dyrektorem Technicznym FT Mobiles International, uzyskując między innymi szereg koncesji telekomunikacyjnych w różnych krajach. Od 1998 do 2002 roku był Dyrektorem ds. Strategii Satelitarnej France Telecom. Następnie przejął odpowiedzialność za rynek biznesowy w Orange France, wprowadzając między innymi usługę Business Everywhere oraz pierwsze oferty oparte o technologię 3G. Potem, od 2008 roku, zajmował stanowisko Dyrektora ds. Marketingu Komórkowego na terenie Francji.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Jean-Marie Culpin nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Orange Polska, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Orange Polska jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Pan Eric Debroeck (ur. w 1958 r.) od połowy 2004 roku pełni funkcję Starszego Wiceprezesa ds. regulacyjnych w Grupie France Telecom – Orange. W latach 2000-2004 był Dyrektorem Działu Krajowych Usług Sieciowych – jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za usługi hurtowe dla alternatywnych operatorów krajowych. Wcześniej zajmował różne stanowiska kierownicze w spółce France Telecom, w obszarach strategii korporacyjnej oraz zagadnień regulacyjnych na poziomie francuskim i europejskim. Pan Eric Debroeck jest absolwentem Politechniki Paryskiej oraz francuskiej Krajowej Wyższej Szkoły Telekomunikacji (Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications).

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Eric Debroeck nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Orange Polska, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Orange Polska jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Ramon Fernandez rozpoczął pracę w Grupie Orange w dniu 1 września 2014 roku, obejmując stanowisko Zastępcy Prezesa ds. Finansów i Strategii Grupy.

Pan Fernandez, urodzony w 1967 roku, ukończył Instytut Nauk Politycznych w Paryżu (1988) oraz Krajową Szkołę Administracji (1993).

Po studiach podjął pracę we francuskiej Dyrekcji Skarbu. Przez dwa lata (1997-1999) przebywał w Waszyngtonie, pracując dla Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Po powrocie do Dyrekcji Skarbu, pełnił w niej wysokie funkcje: Dyrektora Departamentu Energii, Telekomunikacji i Surowców (do 2001 roku), a następnie Dyrektora Departamentu Kas Oszczędnościowych i Rynków Finansowych (w latach 2001-2002). Od 2003 do 2007 roku, piastował stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Finansów Międzynarodowych i Rozwoju oraz Wiceprezesa Klubu Paryskiego.

Był również doradcą Ministra Gospodarki, Finansów i Przemysłu (2002-2003) oraz Prezydenta Republiki (2007-2008). W 2008 roku, objął na rok stanowisko Dyrektora Gabinetu Ministra Pracy, Polityki Społecznej, Rodziny i Solidarności.

Bezpośrednio przed przejściem do Grupy Orange był Dyrektorem Generalnym w Dyrekcji Skarbu (od 2009 roku), a jednocześnie Prezesem Agencji Skarbu Państwa (Agence France Trésor – AFT) oraz Prezesem Klubu Paryskiego. Wielokrotnie reprezentował Francję w Radach Gubernatorów Banku Światowego i Afrykańskiego Banku Rozwoju. Zasiadał także w Radach Dyrektorów spółek GDF Suez i CNP Assurances oraz Komisji Nadzoru Kasy Depozytowej (Caisse des Dépôts). Ramon Fernandez jest kawalerem Orderu Legii Honorowej.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Ramon Fernandez nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Orange Polska, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Orange Polska jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

 

Pan John Russell Houlden (ur. 1959) ukończył z wyróżnieniem Warwick Business School, a także studia menedżerskie w INSEAD, Stanford i London Business School. Jest członkiem Instytutu Rachunkowości Zarządczej (Chartered Institute of Management Accountants – CIMA), Dyplomowanym Globalnym Księgowym Zarządczym (Chartered Global Management Accountant – CGMA) oraz członkiem brytyjskiego Stowarzyszenia Skarbników Korporacyjnych (Association of Corporate Treasurers – ACT). Został uhonorowany nagrodą dla „Najlepszego dyrektora finansowego spółki giełdowej w Anglii Północno-Zachodniej” (w latach 2013 i 2014), wspólną nagrodą za „Budowanie Zaufania Publicznego” w kategorii „Wybitnych osiągnięć w zakresie sprawozdawczości” (2015) oraz nagrodą „Finanse dla Przyszłości” w kategorii „Promowanie podejścia zintegrowanego” (2016).

W latach 1980-1991, zajmował kolejno coraz wyższe stanowiska związane z audytem, doradztwem zarządczym, rachunkowością finansową, rachunkowością kosztów, rachunkowością zarządczą, kontrolingiem, sprawozdawczością korporacyjną, zarządzaniem skarbowym i finansami korporacyjnymi w firmach ICI oraz Spicer & Oppenheim (obecnie część Deloitte). Między 1991 a 2002 rokiem był Dyrektorem Finansowym ICI Japan (z siedzibą w Tokio), ICI Polyurethanes (z siedzibą w Brukseli), a także BT Networks & Information Services oraz BT Wholesale (obie z siedzibą w Londynie). Po 2002 roku piastował stanowiska Dyrektora Finansowego Lovells (wiodącej międzynarodowej kancelarii prawnej, obecnie Hogan Lovells), a także Członka Zarządu ds. finansów w firmach Telecom New Zealand (notowanej na giełdach NZX, ASX i NYSE) oraz United Utilities (notowanej na giełdzie FTSE).

Poza działalnością w biznesie, był członkiem Rady Doradczej Warwick Business School oraz zasiadał w Zespole ds. Rynków Ekosystemowych przy rządzie brytyjskim. Obecnie jest członkiem Komitetu Głównego oraz Przewodniczącym Komitetu ds. Sprawozdawczości Finansowej „Grupy 100” – reprezentującej firmy FTSE 100 wobec Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, brytyjskiej Rady Sprawozdawczości Finansowej oraz innych organów regulacyjnych.

Członek Rady Nadzorczej Orange Polska od 10 kwietnia 2014 roku.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Russ Houlden nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Orange Polska, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Orange Polska jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

 

Pan Profesor Michał Kleiber (ur. w 1946 r.) jest absolwentem Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego, specjalistą w zakresie informatyki, nauki o materiałach, prognozowania rozwoju oraz innowacyjności gospodarki. W latach 2007 – 2015 był prezesem Polskiej Akademii Nauk, w latach 2006 – 2010 doradcą Prezydenta RP, w latach 2001 - 2005 ministrem Nauki i Informatyzacji w rządzie RP, w latach 1996-2001 dyrektorem Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, w którym obecnie kieruje Zakładem Metod Komputerowych.

Przez ponad 10 lat prowadził badania i wykłady na uczelniach w Niemczech, USA, Japonii i w Hong Kongu. Doktor honoris causa uczelni w pięciu krajach Europy. Redaktor naczelny kwartalnika Archives of Computational Methods in Engineering (Springer), najczęściej na świecie cytowanego czasopisma w swojej dziedzinie. Wiceprezes Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk, prezes Europejskiego Forum Nauk o Materiałach, przewodniczący Komitetu Prognoz PAN, członek Austriackiej Akademii Nauk oraz Academia Europaea. Były członek senatu Narodowej Akademii Nauk RFN. Były członek Europejskiej Rady Badań oraz zespołu doradców Komisarza UE ds. Badań i Innowacji. W latach 2008-2010 koordynator Narodowego Programu Foresight – Polska 2020, w latach 2008-2014 wiceprzewodniczący Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, organu doradczego Ministra Gospodarki. Od roku 2012 członek zespołu przygotowującego dla Komisji Europejskiej dokument pt. Nowa Narracja dla Europy, w roku 2015 mianowany unijnym Ambasadorem tej inicjatywy. Kawaler Orderu Orła Białego. Laureat wysokich odznaczeń państwowych przyznanych mu we Francji, Japonii, Belgii i Grecji, a także nagrody Trójkąta Weimarskiego i tytułu Ambasadora Gospodarki Elektronicznej przyznanego przez Związek Banków Polskich.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Profesor Michał Kleiber nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Orange Polska, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Orange Polska jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

 

Patrice Lambert - de Diesbach (ur. w 1956 r.) jest członkiem Francuskiego Stowarzyszenia Analityków Finansowych (SFAF) oraz absolwentem Conservatoire National des Arts et Métiers (finanse), IEP Paris (nauki polityczne) oraz Uniwersytetu Paryż X – Nanterre (ekonomia i ekonometria).

Od października 2011 roku, Patrice Lambert - de Diesbach jest Dyrektorem Departamentu Relacji Inwestorskich i Komunikacji Finansowej w Orange. Uprzednio (od kwietnia 2010 roku), był Dyrektorem Departamentu Relacji Inwestorskich i Komunikacji Finansowej w koncernie Carrefour. Przedtem pracował jako Dyrektor Działu Badawczego w CM-CIC Securities, a wcześniej, przez 18 lat, jako analityk finansowy zajmował się wieloma branżami przemysłu dla różnych biur maklerskich, m.in. CM-CIC Securities, Exane BNP Paribas, UBS Warburg, Deutsche Bank oraz HSBC James Capel. Karierę zawodową rozpoczynał jako rewident księgowy w Mazars i KPMG.

Jest Członkiem Rady Nadzorczej i Komitetu ds. Strategii Orange Belgium oraz Członkiem Zarządu Francuskiego Stowarzyszenia Relacji Inwestorskich (CLIFF). W przeszłości, piastował funkcję Członka Zarządu Confrontations Europe oraz SFAF.

Członek Rady Nadzorczej Orange Polska od 13 lipca 2016 roku.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Patrice Lambert - de Diesbach nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Orange Polska, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Orange Polska jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Maria Pasło–Wiśniewska (ur. 1959) ukończyła Akademię Ekonomiczną w Poznaniu oraz Kellogg School of Management na Uniwersytecie Northwestern w Chicago. Karierę zawodową rozpoczęła w Narodowym Banku Polskim. W latach 1988-1996 pracowała w Wielkopolskim Banku Kredytowym w Poznaniu, osiągając stanowisko wiceprezesa zarządu. W 1997 roku była prezesem zarządu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych „SKARBIEC”. W latach 1998-2003, jako prezes zarządu banku Pekao S.A., przeprowadziła fuzję czterech banków Grupy Pekao S.A., a następnie prywatyzację i restrukturyzację banku (w wyniku transformacji powstał największy pod względem zgromadzonych kapitałów i jeden z najbardziej efektywnych banków w Europie Środkowo-Wschodniej). W latach 2008-2012 piastowała stanowisko prezesa zarządu Corporation of European Pharmaceutical Distributors NV w Amsterdamie, która w wyniku przekształceń stała się czwartą firmą w Europie pod względem ilości zarządzanych aptek.

Pełniła także szereg innych funkcji, m.in., przewodniczącej rad nadzorczych Allianz Bank Polska SA (2008-2011) i DOZ S.A. (2008-2012), niewykonawczego członka rady dyrektorów UAB NFG (2010-2012). W latach 2005-2007 posłanka na Sejm RP V Kadencji.

Jest członkiem Rady Programowej Instytutu Spraw Publicznych, przewodniczącą Rady Konsultacyjnej Konfederacji Lewiatan, największej organizacji pracodawców prywatnych w Polsce, przewodniczącą Rady Fundatorów Polskiego Instytutu Dyrektorów oraz wiceprezesem zarządu Fundacji Instytutu „Artes Liberales”, działającego przy Uniwersytecie Warszawskim.Wykłada socjologię przywództwa na Uniwersytecie Warszawskim.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pani Maria Pasło–Wiśniewska nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Orange Polska, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Orange Polska jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie została wpisana do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Wiesław Rozłucki (ur. 1947), absolwent Szkoły Głównej Handlowej (d. SGPiS) - Wydział Handlu Zagranicznego. Uzyskał tytuł doktora w dziedzinie geografii ekonomicznej. Od 1973 był pracownikiem naukowym w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, a następnie, także Sekretarzem Polskiego Komitetu Międzynarodowej Unii Geograficznej.

Od 1990 r. zajmował się przekształceniami własnościowymi najpierw jako doradca Ministra Finansów, a następnie jako Dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Kapitałowego w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. W latach 1991 – 1994, członek Komisji Papierów Wartościowych.

Od 1991 r. do 2006 r. był Prezesem Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a także przewodniczącym Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. W latach 90-tych był członkiem Rady ds. Rozwoju Gospodarczego przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. Był również członkiem władz Międzynarodowej Federacji Giełd (WFE) oraz Federacji Europejskich Giełd Papierów Wartościowych (FESE), członkiem grupy konsultacyjnej przy Komitecie Europejskich Regulatorów Rynku Papierów Wartościowych (CESR) oraz Przewodniczącym Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP.

Obecnie jest m.in. przewodniczącym rad nadzorczych spółek: Bank BPH S.A. i Internet Media Services S.A. Pełni również funkcję przewodniczącego Rady Programowej Fundacji Polski Instytut Dyrektorów, a także Rady Programowej Harvard Business Review Polska. Prowadzi także indywidualną działalność doradczą. Odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz francuskim odznaczeniem L’Ordre National du Merite.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Wiesław Rozłucki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Orange Polska, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Orange Polska jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

 

Valérie Thérond (ur. 1965) jest od marca 2016 roku Dyrektorem Generalnym Orange France w regionie Owernii-Rodanu-Alp, a z Grupą Orange jest związana od 2009 roku.

Na tym stanowisku odpowiada za rynek detaliczny, nadzór nad działalnością w terenie, obsługę klientów oraz kontakty z władzami regionu.

Uprzednio, od 2013 roku pełniła funkcję Zastępcy Sekretarza Generalnego Orange S.A. Odpowiadała za zakupy i łańcuch dostaw, a także za koordynację programu efektywności operacyjnej Grupy Orange (Chrysalid). Obowiązki te podjęła już w kwietniu 2012 roku. Wcześniej zajmowała stanowisko Głównej Księgowej Grupy.

Przed rokiem 2009, kiedy dołączyła do Orange, piastowała kolejno stanowiska o rosnącej odpowiedzialności i zakresie obowiązków, w tym o charakterze międzynarodowym (kilka lat spędziła w Londynie i Hongkongu), w firmach Andersen Consulting, Bull oraz Thomson. Zajmowała się w szczególności finansami, zakupami, przeprojektowaniem procesów biznesowych i audytem wewnętrznym.

Ukończyła studia w zakresie finansów korporacyjnych w Wyższej Szkole Handlowej w Paryżu (Ecole Supérieure de Commerce de Paris – ESCP Europe).

Członek Rady Nadzorczej Orange Polska od 10 kwietnia 2014 roku.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pani Valérie Thérond nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Orange Polska, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Orange Polska jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie została wpisana do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

W skład Rady Nadzorczej Orange Polska wchodzi pięciu członków niezależnych: dr Henryka Bochniarz, John Russell Houlden, prof. Michał Kleiber, dr Maria Pasło-Wiśniewska i dr Wiesław Rozłucki.

Corocznie Rada Nadzorcza dokonuje zwięzłej oceny sytuacji Grupy Kapitałowej, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem.

Sprawozdania roczne Rady Nadzorczej

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. i jej komitetów wraz z oceną sytuacji Grupy Kapitałowej Orange Polska w 2016 roku

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. i jej komitetów wraz z oceną sytuacji Grupy Kapitałowej Orange Polska w 2015 roku

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Grupy Kapitałowej Orange Polska w 2014 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Grupy Kapitałowej Orange Polska w 2013 roku, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska w 2012 roku, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska w 2011 roku, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska w 2010 roku, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska w 2009 roku, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska w 2008 roku, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem

Polski
Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*