Dla inwestorów

Kurs akcji

Wynagrodzenie akcjonariuszy

W dniu 12 kwietnia 2016 roku Walne Zgromadzenie Orange Polska podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 0,25 zł
na jedną akcję.

Dniem ustalenia prawa do dywidendy (tzw. dzień "D") będzie 22 czerwca 2016 r., a dniem wypłaty dywidendy (tzw. dzień "W") będzie
7 lipca 2016 r.

Dywidendą objętych jest 1.312.357.479 akcji Orange Polska.

Czytaj więcej >
Polski
Góra strony

Kalendarz IR

26 lipca 2017
- Skonsolidowany raport za 1 półrocze 2017

Webcast Telekonferencja

Podstawowe dane

Przychody

(w milionach zł)

Skorygowana EBITDA

(w milionach zł)