Dla inwestorów

Home > News > Current reports > 11/2013 TP bond issue within the Group - Orange Polska

11/2013 TP bond issue within the Group - Orange Polska

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.(„TP S.A”) informuje o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez TP S.A.

1. W dniu 4 lutego 2013 r. TP S.A. dokonała emisji Obligacji TP S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 177 100 000 zł, w tym:

a) Emisja o wartości 90 000 000 zł z datą wykupu w dniu 18 lutego 2013 (rentowność emisyjna wynosi: 3,64% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

b) Emisja o wartości 84 100 000 zł z datą wykupu w dniu 4 marca 2013 (rentowność emisyjna wynosi: 3,65% w skali roku) została objęta przez Orange Customer Service  Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

c) Emisja o wartości 1 500 000 zł z datą wykupu w dniu 11 lutego 2013 (rentowność emisyjna wynosi: 3,65% w skali roku) została objęta przez Integrated Solutions Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

d) Emisja o wartości 1 500 000 zł z datą wykupu w dniu 6 marca 2013 (rentowność emisyjna wynosi: 3,63% w skali roku) została objęta przez Integrated Solutions Sp. z o.o.

2. W dniu 5 lutego 2013 r. TP S.A. dokonała emisji Obligacji TP S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 121 500 000 zł, w tym:

a) Emisja o wartości 100 000 000 zł z datą wykupu w dniu 19 lutego 2013 (rentowność emisyjna wynosi: 3,63% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,

b) Emisja o wartości 13 000 000 zł z datą wykupu w dniu 12 lutego 2013 (rentowność emisyjna wynosi: 3,64% w skali roku) została objęta przez Contact Center Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

c) Emisja o wartości 8 500 000 zł z datą wykupu w dniu 19 lutego 2013 (rentowność emisyjna wynosi: 3,63% w skali roku) została objęta przez TP Edukacja i Wypoczynek Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe).Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 10 000 zł. TP S.A. nie przewiduje wprowadzania Obligacji do publicznego obrotu. Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy Telekomunikacja Polska.  

Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 5 lutego 2013 r. 1 629 930 000 zł.  

Top of page

Orange Polska SA* share price