Dla inwestorów

 

Ład korporacyjny – jak go rozumiemy i co dla nas znaczy?

Ład korporacyjny (ang. corporate governance) to zbiór zasad skierowanych do wszystkich akcjonariuszy, organów spółki i do ich członków stosowanych przez spółki w celu transparentnego zarządzania.

Orange Polska jako spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie stosuje zasady ładu korporacyjnego zachowując krajowe i międzynarodowe standardy właściwego zarządzania spółką. Przykładem takiego działania są dobre praktyki takie jak karta różnorodności, raport CSR, czy Kodeks Etyki Orange Polska. Jesteśmy przekonani, że właśnie przejrzyste zarządzanie przedsiębiorstwem jest właściwym i jedynym innowacyjnym podejściem dostosowanym do otoczenia rynkowego, które zapewnia równowagę pomiędzy interesami wszystkich podmiotów zaangażowanych w funkcjonowanie Orange Polska.

Dbamy o to, aby inwestorzy mieli dostęp do wiarygodnych informacji, szczególnie finansowych. Taka postawa przynosi oczekiwany rezultat – w 2013 roku Orange Polska zostało wyróżnione za najlepsze zastosowane Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w sprawozdaniach finansowych za 2012 rok (8 edycja konkursu „The Best Annual Report 2012”).

Struktura Orange Polska

Struktura

Najważniejsze dokumenty wewnętrzne regulujące zasady ładu korporacyjnego w Orange Polska

Statut Orange Polska S.A.

Regulamin Zarządu

Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin Walnego Zgromadzenia

Polski
Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*

Kalendarz IR

18 lutego 2021
Prezentacja wyników za 2020 rok

Webcast Telekonferencja
Przydatne linki

Przydatne linki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
www.gpw.pl

Komisja Nadzoru Finansowego
www.knf.gov.pl

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
www.kdpw.pl

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
www.seg.org.pl

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
www.sii.org.pl