Dla inwestorów

Dobre praktyki

Stosujemy dobre praktyki, aby umacniać transparentność naszej spółki, poprawiać jakość komunikacji z dotychczasowymi i nowymi inwestorami a także umacniać ochronę praw akcjonariuszy, także w materiach nie regulowanych przez prawo.

Raporty i oświadczenia

Od 1 stycznia 2016 roku Spółka Orange Polska S.A. podlega zbiorowi zasad ładu korporacyjnego zebranemu w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016, będącym załącznikiem do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 roku.

Więcej informacji na temat ładu korporacyjnego GPW na stronie: corp-gov.gpw.pl

Co roku razem z raportem rocznym Spółka publikuje oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w danym roku.

Raporty

Oświadczenia

Zarządzanie zgodnością (Compliance)

Orange Polska wprowadziła Program Zarządzania Zgodnością (Compliance), do którego głównych zadań należy identyfikacja zagrożeń, monitorowanie incydentów oraz inicjowanie i podejmowanie działań naprawczych, mających na celu zapobieganie potencjalnym negatywnym skutkom nieprzestrzegania przez organizację przepisów prawa, dobrych praktyk i standardów rynkowych.

Kodeks Etyki Orange Polska

Kodeks Etyki funkcjonuje w Orange Polska od 2008 roku.

Kodeks oznacza dla nas:

1 zbiór norm i wartości mających podstawowe znaczenie dla naszej pracy, reputacji naszej firmy, a także relacji, jakie Orange Polska buduje z otoczeniem, które tworzą nasi akcjonariusze, klienci, pracownicy, dostawcy, konkurenci a także środowisko, w którym funkcjonujemy,

2 postawy i zachowania najbardziej oczekiwane i cenione przez naszych klientów, akcjonariuszy, partnerów biznesowych oraz lokalne społeczności,

3 zasady Kodeksu oparte zostały na fundamentalnych normach zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, zaleceniach Międzynarodowej Organizacji Pracy, jak również wytycznych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w zakresie zwalczania dyskryminacji i korupcji.

RESPECT Index GPW i FTSE4Good Emerging Index

Akcje Orange Polska S.A. notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW), są włączone do indeksu RESPECT od początku jego powstania w 2009 roku, grupującym w swoim portfelu spółki z warszawskiego parkietu najwyżej ocenione w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (ang. Corporate Social Responsibility), gdzie brane są także pod uwagę m.in. działania dotyczące relacji z inwestorami. Aby znaleźć się na indeksie, Spółka musiała wykazać się działaniami zgodnymi z najwyższymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego, ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, a także w obszarze ochrony środowiska, kwestii społecznych i pracowniczych, a także zrównoważonego rozwoju.

FTSE Russell (nazwa handlowa FTSE International Limited i Frank Russell Company) potwierdza, że Orange Polska SA została poddana niezależnej ocenie zgodnie z kryteriami FTSE4Good i spełniła wymagania, aby stać się składnikiem FTSE4Good Index Series. Utworzony przez globalnego dostawcę indeksu FTSE Russell, The FTSE4Good Index Series jest zaprojektowany do mierzenia wydajności przedsiębiorstw wykazujących solidne praktyki środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego (ESG). Indeksy FTSE4Good są wykorzystywane przez różnych uczestników rynku do tworzenia i oceny odpowiedzialnych funduszy inwestycyjnych i innych produktów.

W grudniu 2016, FTSE Russell rozpoczął FTSE4Good Emerging Index. Indeks ten jest rozszerzeniem serii FTSE4Good Index i obejmuje ponad 20 krajów wschodzących.

Polityka zarządzania różnorodnością w Orange Polska

Polityka dot. zarządzania różnorodnością jest w Spółce elementem strategii CSR i dotyczy wszystkich pracowników firmy, także władz i managerów firmy. Do naszej procedury zatrudnienia w części dotyczącej rekrutacji dodaliśmy specjalną klauzulę o obowiązku rekomendowania kandydatury obojga płci na wszystkie stanowiska. Istotnym wyzwaniem jest dla nas promowanie aktywności zawodowej kobiet, ich rozwoju zawodowego i zwiększenia liczby obejmowanych stanowisk kierowniczych. Dlatego też w tym obszarze postawiliśmy sobie konkretne cele dot. % kobiet na stanowiskach menedżerskich oraz wzrost % liczby stanowisk sukcesorów z przynajmniej jedną kobietą w grupie TOP 350 * (kluczowi managerowie). Rozpoczęliśmy prace nad przygotowaniem oddzielnego dokumentu dotyczącego zarządzania różnorodnością w Orange.

Karta Różnorodności (ang. Diversity Charter) to międzynarodowa inicjatywa, obecna w 12 krajach Unii Europejskiej, realizowana pod parasolem Komisji Europejskiej, której od dwóch lat jesteśmy sygnatariuszem i opiekunem w Polsce. Karta pokazuje jak ważna jest dla nas różnorodność w miejscu pracy, dlatego każdego dnia tworzymy kulturę organizacyjną opartą na wzajemnym szacunku do różnic, które nas charakteryzują.

Przykłady naszego działania w ramach Karty Różnorodności:

1edukacja wśród pracowników, np. „zarządzanie różnorodnością” jest elementem oceny kompetencji menedżerów,

2promowanie równego dostępu do stanowisk, bez względu na płeć czy wiek – do naszej procedury zatrudnienia w części dotyczącej rekrutacji dodaliśmy specjalną klauzulę o obowiązku rekomendowania kandydatury obojga płci na wszystkie stanowiska,

3promowanie aktywności zawodowej kobiet, ich rozwoju zawodowego i zwiększenia liczby obejmowanych stanowisk kierowniczych – tutaj postawiliśmy sobie konkretne cele, takie jak utrzymanie do 2015 roku udziału kobiet na stanowiskach menedżerskich na poziomie 35% oraz wzrost do 65% ilości stanowisk sukcesorów z przynajmniej jedną kobietą w grupie TOP 350 * (w 2013 roku wskaźnik ten wyniósł 41,7%).

Różnorodność w Zarządzie *

Róźnorodność w Radzie Nadzorczej *

*dane za rok 2019

Whistleblowing

Orange Polska przykłada dużą wagę do idei whistleblowing’u jako do narzędzia, które pozawala pracownikom bezpiecznie i w pełni anonimowo dzielić się swoimi uwagami i wątpliwościami dotyczącymi potencjalnych przestępstw i wykroczeń w firmie, a także przypadków ogólnie rozumianej nieuczciwości wśród pracowników. Przypadki takich nadużyć mogą być zgłaszane specjalnymi kanałami do tego przeznaczonymi, m.in. na skrzynkę pocztową Komisji ds. Etyki ( zapytaj.etyka@orange.com). Takie rozwiązanie gwarantują pożądanym donosicielom poufność nadużyć zgłoszonych w dobrej wierze a także brak jakichkolwiek negatywnych skutków wynikających ze zgłoszenia.


Audytor

Podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania jednostkowych sprawozdań finansowych Orange Polska i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Orange Polska za 2017 rok, jest Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. Sp. komandytowa. z siedzibą w Warszawie (Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa). W zakresie sprawozdania za I półrocze podlega ono przeglądowi przez audytora, natomiast w przypadku sprawozdania rocznego jest ono poddawane badaniu.

Tutaj znajdziesz zasady dotyczące zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Na tej stronie Orange Polska S.A. zamieszcza informacje o istotnych transakcjach (zgodnie z Art. 90i Ustawy z dnia  29  lipca  2005  r.  o  ofercie  publicznej  i  warunkach wprowadzania  instrumentów  finansowych  do  zorganizowanego  systemu  obrotu  oraz o spółkach  publicznych).

Polski
Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*