Dla inwestorów

Walne Zgromadzenie

Orange Polska zwołuje i przeprowadza Walne Zgromadzenia zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Spółek Handlowych oraz dobrymi praktykami w zakresie komunikacji z akcjonariuszami.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawiciela. Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia i wypowiadania się w trakcie w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a także możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z rekomendacjami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, obrady Walnego Zgromadzenia są transmitowane z wykorzystaniem sieci internet, a zapis przebiegu obrad w formie wideo, zamieszczony jest na tej stronie.

Tutaj możesz pobrać Regulamin Walnego Zgromadzenia

Materiały związane z Walnymi Zgromadzeniami

Polski
Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*