Dla inwestorów

Rada nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad Spółką, a w szczególności bada sprawozdania finansowe, zatwierdza roczne i wieloletnie plany ekonomiczno-finansowe bada sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz powołuje i odwołuje członków Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza odpowiada za nadzór nad efektywnością systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w Grupie Orane Polska. System ten umożliwia zarządzanie ryzykami, które mogą mieć wpływ na niezrealizowanie celów biznesowych, oraz w istotnym stopniu zabezpiecza Spółkę przed poważnymi nieprawidłowościami w sprawozdawczości i stratami.

Rada Nadzorcza Orange Polska składa się obecnie z 14 członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie (a w wyjątkowych przypadkach przez Radę Nadzorczą). Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 lata.

Regulamin Rady Nadzorczej

Na dzień 24 kwietnia 2019 roku skład Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. jest następujący:

Pan Maciej Witucki (ur. w 1967 r.) ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej. Odbył studia podyplomowe w dziedzinie zarządzania systemami przemysłowymi w Ecole Centrale Paris (Francja). Swoją karierę zawodową rozpoczynał w Banku Cetelem (Grupa Paribas) - najpierw we Francji, a następnie w Polsce. Od października 2001 roku pracował jako Członek Zarządu, a od 2005 roku jako Prezes Zarządu Lukas Bank (grupa Credit Agricole).

W 2006 roku dołączył do Grupy Orange: w latach 2006-2013 pełnił funkcję Prezesa Zarządu, a 19 września 2013 roku objął stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Orange Polska. Od stycznia 2016 do lutego 2019 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Work Service S.A. a od maja 2019 pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Zasiada w radzie nadzorczej AXA Polska S.A. Od 2010 do 2017 roku był Prezesem Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce (CCIFP). Jest Członkiem Rady Dyrektorów Atlantic Council of the United States, Członkiem Zarządu Fundacji Centrum im. Bronisława Geremka oraz Prezydentem Konfederacji Lewiatan.

Ramon Fernandez rozpoczął pracę w Grupie Orange w dniu 1 września 2014 roku, obejmując stanowisko Zastępcy Prezesa ds. Finansów i Strategii Grupy.

Pan Fernandez, urodzony w 1967 roku, ukończył Instytut Nauk Politycznych w Paryżu (1988) oraz Krajową Szkołę Administracji (1993).

Po studiach podjął pracę we francuskiej Dyrekcji Skarbu. Przez dwa lata (1997-1999) przebywał w Waszyngtonie, pracując dla Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Po powrocie do Dyrekcji Skarbu, pełnił w niej wysokie funkcje: Dyrektora Departamentu Energii, Telekomunikacji i Surowców (do 2001 roku), a następnie Dyrektora Departamentu Kas Oszczędnościowych i Rynków Finansowych (w latach 2001-2002). Od 2003 do 2007 roku, piastował stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Finansów Międzynarodowych i Rozwoju oraz Wiceprezesa Klubu Paryskiego.

Był również doradcą Ministra Gospodarki, Finansów i Przemysłu (2002-2003) oraz Prezydenta Republiki (2007-2008). W 2008 roku, objął na rok stanowisko Dyrektora Gabinetu Ministra Pracy, Polityki Społecznej, Rodziny i Solidarności.

Bezpośrednio przed przejściem do Grupy Orange był Dyrektorem Generalnym w Dyrekcji Skarbu (od 2009 roku), a jednocześnie Prezesem Agencji Skarbu Państwa (Agence France Trésor – AFT) oraz Prezesem Klubu Paryskiego. Wielokrotnie reprezentował Francję w Radach Gubernatorów Banku Światowego i Afrykańskiego Banku Rozwoju. Zasiadał także w Radach Dyrektorów spółek GDF Suez i CNP Assurances oraz Komisji Nadzoru Kasy Depozytowej (Caisse des Dépôts). Ramon Fernandez jest kawalerem Orderu Legii Honorowej.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Ramon Fernandez nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Orange Polska, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Orange Polska jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Pan Marc Ricau (ur. w 1960 r.) pracuje w Grupie France Telecom Orange od 1986 roku. Ukończył Instytut Nauk Politycznych w Paryżu (IEP) oraz Krajową Wyższą Szkołę Poczty i Telekomunikacji (ENSPTT). Uzyskał dyplom studiów magisterskich w zakresie metod statystycznych i programistycznych. W branży telekomunikacyjnej piastował różne stanowiska zarówno za granicą (dyrektor naczelny FCR w Meksyku), jak i we Francji – głównie w działach sprzedaży i obsługi klienta, ale także finansów i zarządzania sieciami.

W 2009 roku, rozpoczął pracę w Orange AMEA (strukturze obejmującej zakresem działania Afrykę, Bliski Wschód i Azję), jako Wiceprezes Strefy AMEA ds. Krajów i Partnerstwa w tym regionie i był członkiem rad nadzorczych kilku spółek zależnych Grupy w Afryce (Orange Mali, Orange Guinea, Orange Niger, Orange Bissau oraz Sonatel Multimedia) do początku 2013 roku. Pan Ricau odpowiadał także za realizację projektów i rozwój nowych obszarów działalności, skoncentrowanych głównie na poprawie codziennego życia ludzi w rozwijających się krajach Afryki. Projekty te dotyczą między innymi rozwoju usług telekomunikacyjnych w rolnictwie, zdrowiu, edukacji i przedsiębiorstwach.

W październiku 2012 roku, Marc Ricau rozpoczął pracę jako wiceprezes zespołu Orange Europa, w którym odpowiada za działalność operacyjną Grupy w Polsce. Jednocześnie został powołany na stanowisko sekretarza Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. oraz w skład komitetów: audytowego i wynagrodzeń. W lipcu 2015 roku, został także powołany na członka rady dyrektorów w Orange Slovensko s.a.. Marc jest obecnie odpowiedzialny za wsparcie operacji w Polsce i na Słowacji w ramach zespołu Orange Europa.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Marc Ricau nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Orange Polska, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Orange Polska jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Pani Henryka Bochniarz (ur. 1947) w 1971 roku ukończyła magisterskie studia ekonomiczne na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, obecnie Szkoła Główna Handlowa (SGH). Następnie uzyskała stopień doktora ekonomii w Instytucie Koniunktury i Cen Handlu Zagranicznego (IKC), została także certyfikowanym doradcą ds. zarządzania. Otrzymała stypendium Fulbrighta i spędziła dwa lata prowadząc badania naukowe i wykładając na University of Minnesota (1985-87). W 1991 roku pełniła funkcję ministra przemysłu i handlu w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego. W 2005 roku startowała w wyborach prezydenckich.

Współfundatorka Nagrody Literackiej „Nike” dla najlepszej książki roku w latach 1997-2003. Wiceprezes Fundacji Sztuki im. Stanisława Witkiewicza wspierającej Teatr Witkacego w Zakopanem. Utworzyła Fundację Prymus na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci wiejskich Organizatorka Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie. Orędownicza zwiększenia roli kobiet z życiu publicznym i biznesie. Współtwórczyni Kongresu Kobiet. Laureatka Nagrody Kisiela za niezależność myślenia i przedsiębiorczość oraz Nagrody im. Andrzeja Bączkowskiego za szczególny wkład w rozwój dialogu społecznego w Polsce i działanie ponad podziałami politycznymi. Udekorowana Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz japońskim Orderem Wschodzącego Słońca (Złota i Srebrna Gwiazda).

Od stycznia 1999 do czerwca 2019 roku pełniła funkcję prezydenta Konfederacji Lewiatan, największej organizacji zrzeszającej prywatnych przedsiębiorców w Polsce. Przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan oraz wiceprezydent BUSINESSEUROPE, największej organizacji pracodawców w Europie. Przewodnicząca Polsko-Japońskiego Komitetu Gospodarczego, działającego na rzecz rozwoju polsko-japońskiej współpracy gospodarczej. W latach 2006-2014 była prezesem Boeinga na Europę Środkową i Wschodnią.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pani Henryka Bochniarz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Orange Polska, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Orange Polska jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie została wpisana do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

 

Thierry Bonhomme (ur. 1956) został mianowany na Prezesa Zarządu Orange Business Services w maju 2013 r., a począwszy od 1-ego marca 2016 r. pełni również funkcję Zastępcy Prezesa Orange. Odpowiada za kwestie związane z rozwojem usług dla rynku biznesowego w Grupie Orange we Francji i na rynkach zagranicznych. Jest on także promotorem nowej wizji Orange dot. wsparcia cyfrowej transformacji rynku biznesowego. Thierry Bonhomme przepracował ponad 30 lat w Grupie Orange pełniąc różne kierownicze role. Zanim objął obecne stanowisko, pełnił funkcję Wiceprezesa Wykonawczego ds. Sieci, Klientów-Operatorów oraz Badań i Rozwoju, a także odpowiadał za obszar Badań i Rozwoju w Grupie Orange. Wcześniej był także odpowiedzialny za kanał sprzedaży do rynku biznesowego w Grupie Orange we Francji. Pan Bonhomme wrócił do Grupy France Telecom w roku 1990 jako Dyrektor Zarządzania Technicznego w regionach Grenoble i Marsylii po dwóch latach przerwy, podczas której związany był zawodowo z firmą Idate. Jego pierwsza rola w Orange związana była z obszarem sieci, transmisji i komutacji. Thierry Bonhomme ukończył studia inżynierskie na Politechnice oraz w Państwowej Wyższej Szkole Telekomunikacji w Paryżu. Członek Rady Nadzorczej Orange Polska w latach 2010 - 2013.

Pan Eric Debroeck (ur. w 1958 r.) od połowy 2004 roku pełni funkcję Starszego Wiceprezesa ds. regulacyjnych w Grupie France Telecom – Orange. W latach 2000-2004 był Dyrektorem Działu Krajowych Usług Sieciowych – jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za usługi hurtowe dla alternatywnych operatorów krajowych. Wcześniej zajmował różne stanowiska kierownicze w spółce France Telecom, w obszarach strategii korporacyjnej oraz zagadnień regulacyjnych na poziomie francuskim i europejskim. Pan Eric Debroeck jest absolwentem Politechniki Paryskiej oraz francuskiej Krajowej Wyższej Szkoły Telekomunikacji (Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications).

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Eric Debroeck nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Orange Polska, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Orange Polska jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Pani Mari-Noëlle Jégo-Laveissière (ur. w 1968 r.) od 1 września 2020 r. pełni funkcję Wiceprezesa Orange SA ds. Europy (z wyłączeniem Francji). W skład Komitetu Wykonawczego Grupy Orange weszła w 2014 roku jako Wiceprezes ds. technologii i innowacji globalnych

Z Grupą France Telecom związała się w 1996 roku. Od tego czasu zajmowała różne stanowiska kierownicze: Starszej Wiceprezes International & Backbone Network Factory, Starszej Wiceprezes ds. badań i rozwoju, Wiceprezes ds. marketingu krajowego w Orange France oraz Dyrektora regionu francuskiego, w którym kierowała działami technicznymi i komercyjnymi dla rynku konsumenckiego i biznesowego.

Mari-Noëlle Jégo-Laveissière ukończyła studia inżynierskie w Ecole des Mines w Paryżu, a następnie studia podyplomowe z chemii kwantowej na Uniwersytecie Paryskim XI – Waterloo i École Normale Supérieure w Paryżu, uzyskując stopień doktora. Zasiada w zarządach spółek Engie i Valeo. Działa w fundacji Médecins du Monde (Lekarze Świata). Jest także przewodniczącą Rady Szkoły Télécom ParisTech.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pani Mari-Noëlle Jégo-Laveissière nie prowadzi działalności konkurencyjnej, ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Orange Polska jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie została wpisana do rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

 

Pan John Russell Houlden (ur. 1959) ukończył z wyróżnieniem Warwick Business School, a także studia menedżerskie w INSEAD, Stanford i London Business School. Jest członkiem Instytutu Rachunkowości Zarządczej (Chartered Institute of Management Accountants – CIMA), Dyplomowanym Globalnym Księgowym Zarządczym (Chartered Global Management Accountant – CGMA) oraz członkiem brytyjskiego Stowarzyszenia Skarbników Korporacyjnych (Association of Corporate Treasurers – ACT). Został uhonorowany nagrodą dla „Najlepszego dyrektora finansowego spółki giełdowej w Anglii Północno-Zachodniej” (w latach 2013 i 2014), wspólną nagrodą za „Budowanie Zaufania Publicznego” w kategorii „Wybitnych osiągnięć w zakresie sprawozdawczości” (2015) oraz nagrodą „Finanse dla Przyszłości” w kategorii „Promowanie podejścia zintegrowanego” (2016).

W latach 1980-1991, zajmował kolejno coraz wyższe stanowiska związane z audytem, doradztwem zarządczym, rachunkowością finansową, rachunkowością kosztów, rachunkowością zarządczą, kontrolingiem, sprawozdawczością korporacyjną, zarządzaniem skarbowym i finansami korporacyjnymi w firmach ICI oraz Spicer & Oppenheim (obecnie część Deloitte). Między 1991 a 2002 rokiem był Dyrektorem Finansowym ICI Japan (z siedzibą w Tokio), ICI Polyurethanes (z siedzibą w Brukseli), a także BT Networks & Information Services oraz BT Wholesale (obie z siedzibą w Londynie). Po 2002 roku piastował stanowiska Dyrektora Finansowego Lovells (wiodącej międzynarodowej kancelarii prawnej, obecnie Hogan Lovells), a także Członka Zarządu ds. finansów w firmach Telecom New Zealand (notowanej na giełdach NZX, ASX i NYSE) oraz United Utilities (notowanej na giełdzie FTSE).

Poza działalnością w biznesie, był członkiem Rady Doradczej Warwick Business School oraz zasiadał w Zespole ds. Rynków Ekosystemowych przy rządzie brytyjskim. Obecnie jest członkiem Komitetu Głównego oraz Przewodniczącym Komitetu ds. Sprawozdawczości Finansowej „Grupy 100” – reprezentującej firmy FTSE 100 wobec Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, brytyjskiej Rady Sprawozdawczości Finansowej oraz innych organów regulacyjnych.

Członek Rady Nadzorczej Orange Polska od 10 kwietnia 2014 roku.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Russ Houlden nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Orange Polska, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Orange Polska jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

 

Pan Profesor Michał Kleiber (ur. w 1946 r.) jest absolwentem Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego, specjalistą w zakresie informatyki, nauki o materiałach, prognozowania rozwoju oraz innowacyjności gospodarki. W latach 2007 – 2015 był prezesem Polskiej Akademii Nauk, w latach 2006 – 2010 doradcą Prezydenta RP, w latach 2001 - 2005 ministrem Nauki i Informatyzacji w rządzie RP, w latach 1996-2001 dyrektorem Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, w którym obecnie kieruje Zakładem Metod Komputerowych.

Przez ponad 10 lat prowadził badania i wykłady na uczelniach w Niemczech, USA, Japonii i w Hong Kongu. Doktor honoris causa uczelni w pięciu krajach Europy. Redaktor naczelny kwartalnika Archives of Computational Methods in Engineering (Springer), najczęściej na świecie cytowanego czasopisma w swojej dziedzinie. Wiceprezes Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk, prezes Europejskiego Forum Nauk o Materiałach, przewodniczący Komitetu Prognoz PAN, członek Austriackiej Akademii Nauk oraz Academia Europaea. Były członek senatu Narodowej Akademii Nauk RFN. Były członek Europejskiej Rady Badań oraz zespołu doradców Komisarza UE ds. Badań i Innowacji. W latach 2008-2010 koordynator Narodowego Programu Foresight – Polska 2020, w latach 2008-2014 wiceprzewodniczący Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, organu doradczego Ministra Gospodarki. Od roku 2012 członek zespołu przygotowującego dla Komisji Europejskiej dokument pt. Nowa Narracja dla Europy, w roku 2015 mianowany unijnym Ambasadorem tej inicjatywy. Kawaler Orderu Orła Białego. Laureat wysokich odznaczeń państwowych przyznanych mu we Francji, Japonii, Belgii i Grecji, a także nagrody Trójkąta Weimarskiego i tytułu Ambasadora Gospodarki Elektronicznej przyznanego przez Związek Banków Polskich.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Profesor Michał Kleiber nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Orange Polska, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Orange Polska jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

 

Patrice Lambert - de Diesbach (ur. w 1956 r.) jest członkiem Francuskiego Stowarzyszenia Analityków Finansowych (SFAF) oraz absolwentem Conservatoire National des Arts et Métiers (finanse), IEP Paris (nauki polityczne) oraz Uniwersytetu Paryż X – Nanterre (ekonomia i ekonometria).

Od października 2011 roku, Patrice Lambert - de Diesbach jest Dyrektorem Departamentu Relacji Inwestorskich i Komunikacji Finansowej w Orange. Uprzednio (od kwietnia 2010 roku), był Dyrektorem Departamentu Relacji Inwestorskich i Komunikacji Finansowej w koncernie Carrefour. Przedtem pracował jako Dyrektor Działu Badawczego w CM-CIC Securities, a wcześniej, przez 18 lat, jako analityk finansowy zajmował się wieloma branżami przemysłu dla różnych biur maklerskich, m.in. CM-CIC Securities, Exane BNP Paribas, UBS Warburg, Deutsche Bank oraz HSBC James Capel. Karierę zawodową rozpoczynał jako rewident księgowy w Mazars i KPMG.

Jest Członkiem Rady Nadzorczej i Komitetu ds. Strategii Orange Belgium oraz Członkiem Zarządu Francuskiego Stowarzyszenia Relacji Inwestorskich (CLIFF). W przeszłości, piastował funkcję Członka Zarządu Confrontations Europe oraz SFAF.

Członek Rady Nadzorczej Orange Polska od 13 lipca 2016 roku.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Patrice Lambert - de Diesbach nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Orange Polska, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Orange Polska jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Monika Nachyła (ur. 1968 r.), niezależny członek rad nadzorczych, z wieloletnim międzynarodowym doświadczeniem na stanowiskach managerskich w dziedzinach private equity, relacji inwestorskich, bankowości, operacyjnego zarządzania finansami i budowania strategii. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej. Posiada także dyplomy studiów podyplomowych w zakresie psychologii społecznej i rolnictwa.

Karierę zawodową rozpoczynała jako audytor w firmach Artur Andersen w Warszawie i Salustro Reydel w Paryżu. W latach 1995-2000 pracowała jako dyrektor finansowy w firmie Sanofi-Synthelabo, wnosząc znaczący wkład w jej rozwój jako jednego z głównych graczy na polskim rynku farmaceutycznym. W latach 2000-2011 działała w sektorze private equity. W funduszu Innova Capital jako Vice President Portfolio & Fund Operations zajmowała się nadzorem nad spółkami portfelowymi funduszu. Następnie w funduszu Enterprise Investors jako Partner d/s Investor Relations odpowiadała za gromadzenie nowych funduszy i relacje z inwestorami. W 2011 roku została powołana do rady nadzorczej jednego z czołowych polskich banków BGŻ (właściciel Rabobank, obecnie BNP Paribas) jako niezależny członek Rady Nadzorczej i jej komitetu audytu. W latach 2013 - 2015 pełniła funkcję Wiceprezesa Banku BGŻ, członka zarządu odpowiedzialnego za obszar strategii i rozwoju, oraz strategicznego obszaru działalności banku - rolnictwa. Od maja 2017 r. jest Partnerem w Abris Capital Partners, firmie zarządzającej funduszami Private equity w Europie Centralnej, gdzie odpowiada między innymi za działania związane z Investor Relations, Public Relations, ESG (standardy odpowiedzialnego biznesu) oraz nadzór nad spółkami portfelowymi. Jest też członkiem Komitetu Zarządzającego. W ostatnich latach, pełniła także funkcję niezależnego członka rad nadzorczych (BGŻ BNP Paribas, Allianz Polska, Euler Hermes Polska, Mykogen), koncentrując się na monitorowaniu kluczowych parametrów efektywności, budowaniu wartości dla akcjonariuszy i coaching’u członków zarządu. W ramach działalności dla Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych pełniła funkcję przewodniczącej Komitetu Corporate Governance oraz była członkiem grupy zadaniowej ds. Relacji Inwestorskich.

Maria Pasło-Wiśniewska (ur. 1959), dr socjologii, ekonomistka, ukończyła Akademię Ekonomiczną w Poznaniu oraz Kellogg School of Management na Uniwersytecie Northwestern w Chicago. Karierę zawodową rozpoczęła w Narodowym Banku Polskim. W latach 1988-1996 pracowała w Wielkopolskim Banku Kredytowym w Poznaniu, osiągając stanowisko wiceprezesa zarządu. W 1997 roku była prezesem zarządu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych „SKARBIEC”. W latach 1998-2003, jako prezes zarządu banku Pekao S.A., przeprowadziła fuzję czterech banków Grupy Pekao S.A., a następnie prywatyzację i restrukturyzację banku (w wyniku transformacji powstał największy pod względem zgromadzonych kapitałów i jeden z najbardziej efektywnych banków w Europie Środkowo-Wschodniej). W latach 2008-2012 piastowała stanowisko prezesa zarządu Corporation of European Pharmaceutical Distributors NV w Amsterdamie, która w wyniku przekształceń stała się czwartą firmą w Europie pod względem ilości zarządzanych aptek. Pełniła także szereg innych funkcji, m.in., przewodniczącej rad nadzorczych Allianz Bank Polska S.A. (2008-2011) i DOZ S.A. (2008-2012), niewykonawczego członka rady dyrektorów UAB NFG (2010-2012). W latach 2005-2007 posłanka na Sejm RP V Kadencji. Jest członkiem Rady Programowej Instytutu Spraw Publicznych, przewodniczącą Rady Konsultacyjnej Konfederacji Lewiatan, największej organizacji pracodawców prywatnych w Polsce oraz wiceprezesem zarządu Fundacji Instytutu „Artes Liberales”, działającego przy Uniwersytecie Warszawskim. Wykłada socjologię przywództwa na Uniwersytecie Warszawskim.

Członek Rady Nadzorczej Orange Polska od 9 kwietnia 2015 roku.

Jean-Michel Thibaud (ur. 1969 r.), Zastępca Członka Zarządu ds. Finansów w Grupie Orange, odpowiedzialny za kontroling.

Jest absolwentem Centrale-Supélec, renomowanej międzynarodowej instytucji szkolnictwa wyższego i badań naukowych, oraz absolwentem Instytutu Nauk Politycznych w Paryżu.

Rozpoczynał karierę zawodową pracując przez 7 lat w bankowości, w obszarze obsługi eksportu, instrumentów strukturyzowanych i project finance. Dołączył do Grupy Orange w 2001 roku jako menedżer, a następnie dyrektor działu project finance. W latach 2008-2012, piastował stanowisko Skarbnika Grupy Orange, zajmując się pozyskiwaniem finansowania dłużnego (obligacje, finansowanie projektów oraz korporacyjne i strukturyzowane), relacjami z agencjami ratingowymi i rynkami kapitałowymi, a także zarządzaniem środkami pieniężnymi i finansowaniem klientów. W latach 2013-2019, pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Finansów i Starszego Wiceprezesa ds. Strategii, Transformacji i Usług Ogólnych w spółce Orange Business Services. Orange Business Services to światowy dostawca usług informatycznych i telekomunikacyjnych dla dużych korporacji, zatrudniający 25 tys. pracowników i osiągający przychody na poziomie 7,3 mld EUR. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Jean-Michel Thibaud nie prowadzi działalności konkurencyjnej, ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Orange Polska jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Jean-Marc Vignolles (ur. 1953) został mianowany na stanowisko Dyrektora Operacyjnego Orange na Europę (z wyłączeniem Francji i Hiszpanii) oraz jest Członkiem Komitetu Zarządzania Grupą Orange od maja 2018 r.

Od marca 2016 r. Jean-Marc Vignolles pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Generalnego i Dyrektora Operacyjnego w Orange Middle East and Africa (OMEA) Holding – zarządza firmą i nadzoruje efektywność operacyjną w regionie Środkowego Wschodu i Afryki. Jest też Członkiem Rady Dyrektorów kilku firm w Grupie Orange w różnych krajach Europy, Środkowego Wschodu i Afryki. W latach 2017-2015 Jean-Marc Vignolles był Prezesem Zarządu Orange Hiszpania, która pod jego przewodnictwem i w wyniku przejęcia firmy Jazztel w roku 2015 osiągnęła drugą pozycję na rynku hiszpańskim. Wcześniej, Jean-Marc Vignolles był Dyrektorem Operacyjnym (2001-2004) i Prezesem Zarządu (2004-2007) PTK Centertel sp. z o.o., a także Członkiem Zarządu Telekomunikacji Polskiej S.A. (2004-2007) – obecnie obie spółki działają jako Orange Polska S.A. Jean-Marc Vignolles rozpoczął karierę zawodową w 1983 r. we France Telecom, gdzie zajmował kluczowe stanowiska w tym Wiceprezesa na region Europy Środkowej i Wschodniej w Dyrekcji Rozwoju Międzynarodowego (1994-2000), Key Account Managera w Dyrekcji Kluczowych Klientów France Telecom i w Szefa Dyrekcji IT (1983-1990). Jean-Marc Vignolles otrzymał certyfikat Agrégation d'anglais w 1977. Jest absolwentem Ecole Normale Superieure (1973) i Instytutu Nauk Politycznych w Paryżu (1976).

W skład Rady Nadzorczej Orange Polska wchodzi pięciu członków niezależnych: dr Henryka Bochniarz, John Russell Houlden, Monika Nachyła, prof. Michał Kleiber i dr Maria Pasło-Wiśniewska.

Corocznie Rada Nadzorcza dokonuje oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Orange Polska, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.

Sprawozdania roczne Rady Nadzorczej

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w 2019 roku

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w 2017 roku

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w 2016 roku

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w 2015 roku

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Grupy Kapitałowej Orange Polska w 2014 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Grupy Kapitałowej Orange Polska w 2013 roku, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska w 2012 roku, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska w 2011 roku, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska w 2010 roku, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska w 2009 roku, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska w 2008 roku, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem

Polski
Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*