Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 153/2011 Rezygnacja osoby nadzorującej - Orange Polska

153/2011 Rezygnacja osoby nadzorującej - Orange Polska

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.(„TP S.A”) informuje o rezygnacji osoby nadzorującej.

W dniu 23 grudnia 2011 roku, Pan Ronald Freeman złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej TP S.A. Rezygnacja jest skuteczna z dniem jej złożenia.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*