Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 126/2012 Szacunki wyników za 3 kw. 2012 - Orange Polska

126/2012 Szacunki wyników za 3 kw. 2012 - Orange Polska

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.(„TP S.A”) informuje o sporządzeniu wstępnych szacunków wyników Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska („Grupa”, „Orange Polska”) za trzeci kwartał 2012 roku.

pobierz pełen raport w PDF

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*