Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 127/2012 Aktualizacja przewidywanych trendów operacyjnych oraz celu w zakresie wolnych przepływów pieniężnych - Orange Polska

127/2012 Aktualizacja przewidywanych trendów operacyjnych oraz celu w zakresie wolnych przepływów pieniężnych - Orange Polska

Na podstawie art. 56 ust.5 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. nr 184, poz. 1539 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. przekazuje do wiadomości aktualizację przewidywanych trendów operacyjnych oraz celu w zakresie wolnych przepływów środków pieniężnych na 2012 rok Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska („Grupa”, „Orange Polska”) zawartych w raporcie bieżącym 20/2012 z dnia 14 lutego 2012 roku. 

Orange Polska (TPSA) aktualizuje cel oraz przewidywania na rok 2012, aby odzwierciedlić pogorszenie warunków operacyjnych oraz podtrzymuje przekonanie o dobrych perspektywach w długim okresie.

16 października 2012; Na podstawie wstępnych finansowych i operacyjnych wyników za trzeci kwartał 2012 roku Grupa koryguje swoje przewidywania oraz cele roczne na rok 2012. Poniższa tabela przedstawia zaktualizowane przewidywania oraz cel Grupy na rok 2012 w odniesieniu do wcześniej opublikowanych przewidywań (raport bieżący 20/2012 z dnia 14 lutego 2012): 

 

Przewidywane trendy operacyjne oraz cel na 2012 rok

poprzednie przewidywania oraz cel (raport bieżący 20/2012 z dnia 14 lutego 2012)

Nowe przewidywania oraz cel

wartość rynku oraz przychody

  • ustabilizowana wartość rynku mimo obniżki stawek MTR
  • przewiduje się zmniejszenie przychodów o nie więcej niż 3%*
  • przewiduje się spadek przychodów między -4%* a -5%*
przewiduje się spadek przychodów między -4%* a -5%*

koszty oraz EBITDA

  • kontynuacja optymalizacji kosztów, oczekiwane dalsze obniżenie bazy kosztowej rok do roku
  • spodziewana marża EBITDA między 35%* a 37%*
  •  spodziewana marża EBITDA między 34%* a 36%*
spodziewana marża EBITDA między 34%* a 36%*

nakłady inwestycyjne do sprzedaży

  • spodziewane nakłady inwestycyjne miedzy 15% a 17% wartości przychodów*,
  • kontynuacja programu inwestycji w szerokopasmowy dostęp do Internetu
  • spodziewane nakłady inwestycyjne między 15% a 17% przychodów*
spodziewane nakłady inwestycyjne między 15% a 17% przychodów*

 

 

 

cel całoroczny na rok 2012

poprzedni

zaktualizowany

wolne przepływy środków pieniężnych netto

wolne przepływy środków pieniężnych netto powinny wynieść, co najmniej 2 mld zł*

  • wolne przepływy środków pieniężnych netto powinny kształtować się między 1,5* mld zł a 1,6* mld zł
 

Oferty na nielimitowane usługi głosowe oraz SMS-y wprowadzone przez wszystkich operatorów komórkowych w dwóch pierwszych kwartałach bieżącego roku w znaczący sposób wpłynęły na polski rynek telefonii komórkowej w szczególności w segmencie usług dla biznesu, prowadząc do znaczącego spadku przychodów.

Orane Polska natychmiastowo skorygowała swoją ofertę i wprowadziła szereg działań skierowanych na minimalizację negatywnego wpływu nowych taryf na średnie przychody na użytkownika (ARPU) oraz na przychody. Niemniej jednak Grupa odnotowała szybki wzrost liczby klientów korzystających z nielimitowanych ofert głosowych oraz SMS, w szczególności w segmencie biznesowym. Ponadto wprowadzenie na początku tego miesiąca przez dwóch konkurentów ofert na nielimitowane usługi głosowe i SMS-y w segmencie pre-paid również ma negatywny wpływ na przewidywane przychody Grupy w 2012 roku.

Jednocześnie pogorszenie sytuacji makroekonomicznej w Polsce obciąża kapitał obrotowy, na skutek wolniejszego spływu należności oraz wzrastającej presji na płatność zobowiązań. W tych warunkach Grupa nie będzie w stanie osiągnąć zakładanego celu w zakresie wolnych przepływów środków pieniężnych netto na poziomie, co najmniej 2 mld zł* do końca roku 2012.  

Stwierdzenia dotyczące przyszłości

 

Niniejsza informacja zawiera pewne stwierdzenia dotyczące przyszłości, w tym między innymi przewidywanych przyszłych zdarzeń i wyników finansowych, w odniesieniu do działalności Grupy Telekomunikacja Polska. Stwierdzenia dotyczące przyszłości charakteryzują się tym, że nie odnoszą się wyłącznie do danych historycznych lub sytuacji bieżącej; zawierają często następujące słowa lub wyrażenia: „sądzić”, „spodziewać się”, „przewidywać”, „szacowane”, „projekt”, „plan”, „pro forma”, „zamierzać”, „przyszłe”, a także czasowniki w czasie przyszłym lub trybie warunkowym/przypuszczającym. Czynniki, które mogą spowodować, że wyniki rzeczywiste będą w istotny sposób odbiegać od przewidywanych – opisane w Oświadczeniu Rejestracyjnym dla Komisji Papierów Wartościowych i Giełd – to między innymi otoczenie konkurencyjne Grupy Telekomunikacja Polska, zmiany sytuacji gospodarczej oraz zmiany na rynkach finansowych i kapitałowych w Polsce i na świecie. Stwierdzenia dotyczące przyszłości odzwierciedlają poglądy Zarządu na dzień ich sformułowania. Grupa Telekomunikacja Polska nie zobowiązuje się do aktualizowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości w związku z wydarzeniami następującymi po tej dacie. Do stwierdzeń dotyczących przyszłości nie można przykładać nadmiernej wagi przy podejmowaniu decyzji. 

*Z wyłączeniem zapłaty 550 mln EUR na rzecz DPTG, zdarzeń nadzwyczajnych, nabycia częstotliwości oraz zmian w zakresie konsolidacji.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*