Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 57/2012 Realizacja programu nabywania akcji własnych w dniach 11-17 kwietnia 2012 - Orange Polska

57/2012 Realizacja programu nabywania akcji własnych w dniach 11-17 kwietnia 2012 - Orange Polska

Na podstawie art. 4 ust. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r., Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.(„TP S.A”) informuje o realizacji Programu nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia.  

W dniach od 11 kwietnia do 17 kwietnia 2012 roku TP S.A. w ramach Programu nabyła 884 691 akcji własnych o wartości nominalnej 3 złote każda, podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nabyte akcje stanowią 0,07% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do wykonania 0,07% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Średnia jednostkowa cena akcji nabytej w tym okresie wynosiła 16,8442  złotych.

Od dnia rozpoczęcia Programu Spółka nabyła łącznie 17 756 025 akcji własnych za kwotę 308 695 471,97 złotych. Akcje własne nabyte przez Spółkę od dnia rozpoczęcia Programu stanowią 1,33% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do wykonania 1,33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Szczegółowe dane dotyczące każdej transakcji (data, godzina, ilość nabytych akcji oraz cena) znajdują się w Załączniku nr 1 do niniejszego raportu bieżącego.

Wszystkie akcje Spółka nabyła za pośrednictwem biura maklerskiego Dom Maklerski BZ WBK S.A.

Program będzie prowadzony do czasu, gdy wysokość środków wykorzystanych na jego realizację osiągnie 800 000 000 złotych, lecz nie dłużej niż do 31 grudnia 2012 roku, zgodnie z upoważnieniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 13 października 2011 roku.

 

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*