Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 35/2013 Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy - Orange Polska

35/2013 Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy - Orange Polska

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.(„TP S.A”) informuje o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez TP S.A.

1. W dniu 2 kwietnia 2013 r. TP S.A. dokonała emisji Obligacji TP S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 132 000 000 zł, w tym:

a) Emisja o wartości 80 000 000 zł z datą wykupu w dniu 16 kwietnia 2013 (rentowność emisyjna wynosi: 3,04% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

b) Emisja o wartości 21 500 000 zł z datą wykupu w dniu 9 kwietnia 2013 (rentowność emisyjna wynosi: 3,04% w skali roku) została objęta przez TP Invest Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

c) Emisja o wartości 20 000 000 zł z datą wykupu w dniu 16 kwietnia 2013 (rentowność emisyjna wynosi: 3,04% w skali roku) została objęta przez Orange Customer Service Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

d) Emisja o wartości 10 500 000 zł z datą wykupu w dniu 9 kwietnia 2013 (rentowność emisyjna wynosi: 3,03% w skali roku) została objęta przez Contact Center Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

2. W dniu 3 kwietnia 2013 r. TP S.A. dokonała emisji Obligacji TP S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 82 120 000 zł, w tym:

a) Emisja o wartości 80 000 000 zł z datą wykupu w dniu 17 kwietnia 2013 (rentowność emisyjna wynosi: 3,03% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,

b) Emisja o wartości 2 120 000 zł z datą wykupu w dniu 17 maja 2013 (rentowność emisyjna wynosi: 3,03% w skali roku) została objęta przez Telefony Podlaskie Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 89,27% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 89,27% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe).Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 10 000 zł. TP S.A. nie przewiduje wprowadzania Obligacji do publicznego obrotu. Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy Telekomunikacja Polska.  

Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 3 kwietnia 2013 r. 982 580 000 zł.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*