Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > RB 54-2013 TP S.A. zakończyła umowę zewnętrznego kredytu odnawialnego - Orange Polska

RB 54-2013 TP S.A. zakończyła umowę zewnętrznego kredytu odnawialnego - Orange Polska

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.(„TP S.A”, „Spółka”) informuje o zakończeniu przed terminem znaczącej umowy.

TP S.A. zakończyła umowę zewnętrznego kredytu odnawialnego ze względu na pozyskanie finansowania z Grupy France Telecom

W dniu 8 maja 2013 r. została zakończona umowa o kredyt odnawialny w kwocie 2 mld złotych zawarta w dniu 22 października 2010 r. między TP S.A. a międzynarodowym konsorcjum banków. Zakończenie umowy nastąpiło przed terminem z uwagi na zawarcie przez TP S.A. umów o finansowanie z podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej France Telecom, o których Spółka informowała w raportach bieżących 20/2013 oraz 45/2013.

TP S.A. dokonała spłaty wszelkich zobowiązań finansowych wynikających z powyższej umowy kredytu odnawialnego a jej zakończenie nie powoduje dodatkowych kosztów finansowych.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*