Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 105/2013 Akcjonariusze powyżej 5% na NWZA. - Orange Polska

105/2013 Akcjonariusze powyżej 5% na NWZA. - Orange Polska

Na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. 2005 r. nr 184, poz. 1539 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.(„TP S.A.”) informuje, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TP S.A., które odbyło się w dniu 19 września 2013 roku, akcjonariuszami posiadającymi, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu były następujące podmioty:

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA Udział w kapitale zakładowym
Orange S.A.

664.999.999

664.999.999

71,57%

50,67%



Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TP S.A. reprezentowanych było 929 165 996 akcji, stanowiących 70,80% kapitału zakładowego TP S.A., uprawniających do wykonania 70,80% ogólnej liczby głosów. Kapitał zakładowy TP S.A. wynosi 3.937.072.437 zł i dzieli się na 1.312.357.479 akcji o wartości nominalnej 3 zł każda. Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela serii A. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu TP S.A.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*