Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > Informacja dotycząca ładu korporacyjnego - Orange Polska

Informacja dotycząca ładu korporacyjnego - Orange Polska

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH w Warszawie SA
CORPORATE GOVERNANCE - rynek regulowany
Elektroniczna Baza Informacji 
  
Temat: Informacja o niestosowaniu zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW zawartej w Rozdz. IV pkt. 10 pp 2)

Raport EBI 1-2013

Na podstawie §29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. („TP S.A.”, „Spółka”) informuje o niestosowaniu zasady ładu korporacyjnego zawartej w rozdziale IV pkt.10 ppkt 2 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW", stanowiących załącznik do Uchwały nr 19/1307/2012 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 21 listopada 2012 r.

Zasada ta dotyczy zapewnienia akcjonariuszom możliwości dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym podczas obrad Walnego Zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

TP S.A. organizuje transmisję walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, co zapewnia akcjonariuszom możliwość obserwowania obrad walnego zgromadzenia bez konieczności obecności w miejscu tych obrad.

Statut oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie umożliwiają akcjonariuszom aktywnego uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zdaniem Spółki w obecnym stanie prawnym wprowadzenie dwustronnej komunikacji bez prawa do głosowania może powodować dodatkowe ryzyka prawne.  Zasady uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu TP S.A. zapewniają jej akcjonariuszom efektywną realizację ich praw i zabezpieczają ich interesy, w tym również akcjonariuszy mniejszościowych.

TP S.A. nie wyklucza możliwości stosowania ww. zasady w przyszłości, jednakże może to nastąpić tylko w warunkach zgodności standardów oraz praktyki rynkowej z obowiązującymi przepisami ustawy Kodeks spółek handlowych.  

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*