Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 2-2015 Wypowiedzenie umowy depozytowej

2-2015 Wypowiedzenie umowy depozytowej

 

 

Na podstawie § 37 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Orange Polska S.A. („Spółka”) informuje o rozpoczęciu postępowania  zmierzającego do zakończenia notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie („LSE”) Globalnych Kwitów Depozytowych (“GDR-ów”) Spółki. Spółka podjęła decyzję o wypowiedzeniu umowy depozytowej ze względu na zmniejszające się zainteresowanie inwestorów kwitami depozytowymi. Zamiarem Spółki jest notowanie jej akcji na jednym rynku – Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..

 

W celu realizacji powyższego zakończenia notowań Spółka w dniu 21 stycznia 2015 roku Spółka wysłała do The Bank of New York Mellon z siedzibą w Nowym Jorku, USA, wypowiedzenie umowy depozytowej z dnia 17 listopada 1998 roku ustanawiającej globalne kwity depozytowe Spółki („GDR”). Zgodnie z warunkami, umowa depozytowa zostanie rozwiązana z upływem 90 dni od wypowiedzenia.

 

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące procesu likwidacji kwitów można uzyskać u przedstawiciela BNY Mellon: Sławomir Sołtowski w Nowym Jorku, Tel: 212.815.3503, Fax.: 212.571.3050 slawek.soltowski@bnymellon.com

 

 

 

 

 

 

 

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*