Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 25-2015 Zakończenie notowań GDR-ów Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie

25-2015 Zakończenie notowań GDR-ów Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie

 

 

Na podstawie § 37 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Orange Polska S.A. („Spółka”) informuje o zakończeniu notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie („LSE”) Globalnych Kwitów Depozytowych (“GDR-ów”) Spółki.

W związku z raportem bieżącym nr 2/2015 z dnia 22 stycznia 2015 roku, Zarząd Spółki informuje, że umowa depozytowa z dnia 17 listopada 1998 roku ustanawiająca globalne kw/ity depozytowe Spółki („GDR”) zawarta z The Bank of New York Mellon z siedzibą w Nowym Jorku, USA („Bank Depozytowy”) („Umowa Depozytowa”) uległa rozwiązaniu. Rozwiązanie Umowy Depozytowej wynika z wypowiedzenia Umowy Depozytowej przesłanego przez Spółkę do Banku Depozytowego w dniu 21 stycznia 2015 roku, wypowiedzenia przesłanego przez Bank Depozytowy posiadaczom GDR-ów, oraz upływu co najmniej 90-dniowego okresu wypowiedzenia liczonego od dnia doręczenia wyżej wymienionego wypowiedzenia posiadaczom GDR-ów, przewidzianego przez Umowę Depozytową.

 

Ponadto od dnia 11 maja 2015 GDR-y spółki przestaną być notowane w systemie obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*