Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 13-2016 Wybrane dane za 2015 oraz prognoza

13-2016 Wybrane dane za 2015 oraz prognoza

RAPORT BIEŻĄCY 13/2016

Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. nr 184, poz. 1539, ze zm.) oraz § 5 ust.1 pkt 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Orange Polska S.A. przekazuje do wiadomości wybrane dane finansowe i operacyjne dotyczące działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska (“Grupa”, “Orange Polska”) za czwarty kwartał i cały rok 2015 oraz prognozę skorygowanego zysku EBITDA i dźwigni finansowej na rok 2016.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*