Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 5-2019 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Orange Polska S.A.

5-2019 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Orange Polska S.A.

RAPORT BIEŻĄCY 5/2019

 

Na podstawie § 19 ust.1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Orange Polska S.A. przekazuje niniejszym informacje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*