Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 131/2011 Orzeczenie sądu w Austrii w sporze z DPTG - Orange Polska

1312011 Orzeczenie sdu w Austrii w sporze z DPTG Orange Polska

Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. nr 184, poz. 1539 ze zm.) Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. („TP S.A”, „Spółka”) informuje o wydaniu orzeczenia w sprawie z powództwa TP S.A. o uchylenie wyroku częściowego dla fazy I wydanego w postępowaniu arbitrażowym w Wiedniu wszczętym przez Danish Polish Telecommunications Group („DPTG”) przeciwko Spółce („Wyrok Częściowy”), opisanego w raporcie bieżącym 140/2010 z dnia 2 grudnia 2010 roku.

TP S.A. rozważa odwołanie od postanowienia austriackiego Sądu I Instancji w sprawie o uchylenie wyroku częściowego Sądu Arbitrażowego

Postępowanie ws. stwierdzenia wykonalności wyroku w Warszawie pozostaje zawieszone do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia pozwu TP S.A. w Austrii

Postanowieniem z dnia 4 listopada 2011 roku, doręczonym TP S.A. w dniu 9 listopada 2011 roku, wiedeński Sąd Gospodarczy I instancji („Handelsgericht”) nie uchylił Wyroku Częściowego z dnia 24 sierpnia 2010 roku (doręczonego TP S.A. w dniu 3 września 2010 roku).

Orzeczenie nie jest prawomocne. Od postanowienia wiedeńskiego Sądu Gospodarczego stronie służy odwołanie do sądu wyższej instancji – Sądu Apelacyjnego w Wiedniu („Oberlandesgericht”). Możliwość zaskarżenia orzeczenia tego Sądu do Sądu Najwyższego w Austrii nie jest wykluczona. TP S.A. rozważa aktualnie wniesienie apelacji od orzeczenia sądu I instancji. Spółka ma na zaskarżenie orzeczenia 4 tygodnie od dnia jego doręczenia.

Postępowanie przed Sądem Gospodarczym w Wiedniu jest wynikiem skargi TP S.A. o uchylenie Wyroku Częściowego dla fazy 1, wydanego przez wiedeński Sąd Arbitrażowy i opisanego w raporcie bieżącym 104/2010. DPTG domaga się m.in. przed Sądem Okręgowym w Warszawie stwierdzenia wykonalności i nadania klauzuli wykonalności Wyrokowi Częściowemu. Postępowanie w tej sprawie pozostaje nadal zawieszone do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia w przedmiocie pozwu TP S.A. o uchylenie Wyroku Częściowego.

 

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*