Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 5/2011 Daty przekazywania raportów okresowych - Orange Polska

52011 Daty przekazywania raportw okresowych Orange Polska

Na podstawie § 103 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.(„TP S.A”) informuje o datach przekazywania raportów okresowych w 2011 roku.Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne
- za I kwartał 2011 r. - w dniu 21.04.2011 r.
- za III kwartał 2011 r. - w dniu 26.10.2011 r.

Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny
- za I półrocze 2011 r. - w dniu 27.07.2011 r.

Raport roczny za 2011 r.
- w dniu 23.02.2012 r.

Skonsolidowany raport roczny za 2011 r.
- w dniu 23.02.2012 r.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*