Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 121/2011 Akcjonariusze posiadający powyżej 5% na NWZA - Orange Polska

1212011 Akcjonariusze posiadajcy powyej 5 na NWZA Orange Polska

Na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. 2005 r. nr 184, poz. 1539 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.(„TP S.A.”) informuje, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TP S.A., które odbyło się w dniu 13 października 2011 roku, akcjonariuszami posiadającymi, co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu były następujące podmioty:

 

Akcjonariusz

Liczba akcji

Liczba głosów

Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA

Udział w kapitale zakładowym

France Telecom S.A.

664.999.999

664.999.999

68,75%

49,79%Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TP S.A. reprezentowanych było 967 242 646 akcji, stanowiących 72,42% kapitału zakładowego TP S.A., uprawniających do wykonania 72,42% ogólnej liczby głosów. Kapitał zakładowy TP S.A. wynosi 4.006.947.063 zł i dzieli się na 1.335.649.021 akcji o wartości nominalnej 3 zł każda. Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela serii A. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu TP S.A.

 

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*