Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 151/2011 Zmiana terminu przekazania raportów rocznych Grupy TP - Orange Polska

1512011 Zmiana terminu przekazania raportw rocznych Grupy TP Orange Polska

Na podstawie § 103 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.(„TP S.A”) informuje, że skonsolidowany raport roczny za 2011 rok i raport roczny za 2011 rok zostaną przekazane do wiadomości publicznej w dniu 14 lutego 2012 roku.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*