Dla inwestorów

wybrane dane finansowe

Grupa Kapitałowa Orange Polska: Rachunek Zysków i Strat (wg. MSSF)

W milionach złotych

 

2016*

 2017*

2018*

2018**

2019

 Skorygowane przychody

11,538

11,381

11,296

11,087

11,406

 Skorygowana EBITDA

3,163

3,011

3,104

2,809

3,006

 Skorygowana marża EBITDA

27.4%

26.5%

27.5%

25.3%

26.4%

 Skorygowane nakłady inwestycyjne

2,001

1,933

2,250

2,114

2,140

  % przychodów

17.3%

17.0%

19.9%

19.1%

18.8%

 Skorygowane przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

620

111

453

411

737

*Dane za lata 2016, 2017 i 2018 przedstawiono zgodnie ze standardem MSR 18.

** Dane porównywalne za 2018 rok.

*** Oba wskaźniki: skorygowana EBITDA (do 2018 roku) i EBITDAaL (od 2019 roku) to kluczowe miary rentowności operacyjnej stosowane przez Zarząd.

Polski
Góra strony