Dla inwestorów

struktura akcjonariatu

struktura akcjonariatu Orange Polska S.A.

Struktura własności kapitału zakładowego (stan na dzień 25 lipca 2018 roku)

 

 Liczba posiadanych akcji (w szt).

Udział w kapitale zakładowym w % 
Orange S.A.

 664.999.999

50,67%

Pozostali akcjonariusze

 647.357.480

49,33%

RAZEM

 1.312.357.479

100,00%

 

 

 

przekształcenia własnościowe 

Poniżej, przedstawiono opis kolejnych etapów zbywania większościowego pakietu akcji TP S.A. przez Skarb Państwa oraz innych znaczących zmian w strukturze własnościowej.
Pobierz opis przekształceń własnościowych Orange S.A.

Polski
Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*