Dla inwestorów

warunki użytkowania

Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (02-236), przy ulicy Aleje Jerozlimskie 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3 937 072 437 zł.

Niniejsze strony internetowe, zwane dalej "witryną", są udostępniane przez spółkę Orange Polska SA.

Prosimy uważnie zapoznać się z niniejszymi warunkami, gdyż korzystanie z witryny jest równoznaczne z ich przyjęciem. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany warunków korzystania z witryny w dowolnym momencie poprzez zamieszczenie takich zmian na tej stronie. Użytkownik jest zobowiązany do okresowego sprawdzania, czy w niniejszych warunkach nie wprowadzono zmian, gdyż dalsze korzystanie z witryny po zamieszczeniu zmian jest równoznaczne z ich przyjęciem.

Dokładamy wszelkich starań, aby zamieszczane na niniejszej witrynie informacje były dokładne i regularnie aktualizowane, ale Orange Polska SA nie gwarantuje ich dokładności, a ponadto zastrzega sobie prawo dokonywania w nich zmian w dowolnym momencie, bez żadnych dodatkowych zawiadomień.

UDOSTĘPNIAMY NINIEJSZĄ WITRYNĘ W TAKIM STANIE, W JAKIM JEST, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, BEZPOŚREDNICH BĄDŹ DOROZUMIANYCH, CO DO JEJ FUNKCJONOWANIA, DOKŁADNOŚCI ZAMIESZCZONYCH NA NIEJ INFORMACJI ORAZ PRODUKTÓW I USŁUG, O KTÓRYCH JEST NA NIEJ MOWA (W ZAKRESIE W JAKIM TAKIE WYŁĄCZENIE GWARANCJI JEST DOPUSZCZALNE PRZEZ PRAWO), I ANI MY, ANI GONNABE NIE ODPOWIADAMY ZA ŻADNE EWENTUALNE STRATY LUB SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ WITRYNY, BĘDĄCE SKUTKIEM NIEDOKŁADNOŚCI LUB BRAKÓW W ZAMIESZCZONYCH NA NIEJ INFORMACJACH.

Zamieszczone na niniejszej witrynie informacje nie stanowią zachęty do inwestowania w akcje bądź produkty lub usługi Orange Polska SA, do obrotu nimi ani do zawierania jakichkolwiek umów z Orange Polska SA lub innymi spółkami. Zamieszczone informacje nie mogą być traktowane jako podstawa do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Zamieszczone na niniejszej witrynie informacje o wynikach Orange Polska SA i innych spółek w przeszłości nie mogą być traktowane jako wskazówka co do przyszłych wyników Orange Polska SA. Cena akcji i związany z nią dochód mogą ulegać wahaniom zarówno w górę jak i w dół, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanych kwot.
Wszelkie informacje o produktach i usługach, które są lub mogą być oferowane przez Orange Polska SA lub inne spółki, nie stanowią obietnicy dostępności takich produktów i usług. Ponadto, zmiany lub ulepszenia w takich produktach i usługach mogą być wprowadzane w dowolnym momencie, bez żadnych dodatkowych zawiadomień.

Z wyjątkiem miejsc, w których podano informacje o własności intelektualnej osób trzecich, Orange Polska SA jest właścicielem praw autorskich do wszelkich zamieszczonych na niniejszej witrynie treści. Wszelkie elementy graficzne, znaki towarowe i marki są chronione prawem własności intelektualnej i nie mogą być reprodukowane ani używane bez pisemnej zgody ich właścicieli. Jeżeli na danej stronie wyraźnie nie stwierdzono inaczej, upoważniamy użytkownika do kopiowania i drukowania zawartości witryny dla własnego, niekomercyjnego użytku, w uzasadnionym zakresie, pod warunkiem, że z treści nie zostaną usunięte żadne informacje o prawach autorskich ani inne noty prawne. Korzystanie z zawartości witryny w inny sposób nie jest dozwolone.

We wszelkich miejscach, w których zamieszczono treści i informacje dostarczone przez inne podmioty niż Orange Polska SA, zostało to wyraźnie zaznaczone. Publikujemy takie informacje w formie, w jakiej je otrzymaliśmy, i nie odpowiadamy za ich dokładność i aktualność. Użytkownik jest zobowiązany do odpowiedniej weryfikacji takich informacji przed podjęciem na ich podstawie jakichkolwiek działań.

Nie odpowiadamy za treści zamieszczone na witrynach, z których można przejść do niniejszej witryny lub do których można przejść z niniejszej witryny poprzez umieszczone hiperłącza. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne ewentualne straty lub szkody wynikające z korzystania z takich witryn.

Prognozy umieszczone w serwisie WWW nie mogą być traktowane jako podstawa do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Orange Polska SA publikuje je jedynie w celach informacyjnych i nie bierze odpowiedzialności za prezentowanie dane. Powyższych prognoz nie można utożsamiać z oczekiwaniami Spółki co do przyszłych wyników.

Niniejsze warunki korzystania z witryny podlegają prawu obowiązującemu w Polsce, a użytkownik uznaje wyłączną jurysdykcję polskich sądów w przypadku jakichkolwiek sporów.

Jeśli jakiekolwiek postanowienia niniejszych warunków korzystania z witryny zostaną przez jakikolwiek właściwy sąd lub organ państwowy uznane za nieważne lub niemożliwe do wprowadzenia w życie, to wszelkie pozostałe postanowienia pozostaną w mocy, w zakresie dopuszczalnym przez prawo.

Polski
Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*