Dla inwestorów

Prywatność

 

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Administratorem danych osobowych jest spółka Orange Polska S.A. z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 160, 01-105 Warszawa (zwana dalej „Administratorem”).
 3. Z Orange Polska S.A. można się kontaktować pod adresem poczty elektronicznej investors@orange.com bądź listownie, na adres: Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa.
 4. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pod adresem poczty elektronicznej inspektorochronydanych@orange.com we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 5. Dane osobowe mogą być udostępniane Zaufanym Partnerom Administratora (zwanym dalej „Podmiotami Przetwarzającymi”), w tym dostawcom systemów i usług informatycznych, którzy pomagają w świadczeniu usług użytkownikom, takim jak Agencja GonnaBe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łomiańska 6A, która w imieniu Orange Polska S.A. utrzymuje platformę informatyczną do obsługi witryny relacji inwestorskich Orange Polska.
 6. Administrator przetwarza dane osobowe poszczególnych osób fizycznych (zwanych dalej „Użytkownikami”) w celu przesyłania im Biuletynów Informacyjnych Relacji Inwestorskich, dopóki nie wycofają zgody (podstawą prawną przetwarzania jest zgoda), a także w celu obrony przed roszczeniami przez okres do ich przedawnienia oraz w celu udokumentowania zgodności z prawem przez okres, w którym za potencjalny brak zgodności grożą kary finansowe (podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes). Jeżeli przetwarzanie danych osobowych Użytkowników nie jest już niezbędne do celów określonych powyżej, Administrator ma obowiązek usunięcia lub anonimizacji takich danych.
 7. W ramach usługi przesyłania Biuletynów Informacyjnych Relacji Inwestorskich, gromadzone są następujące kategorie danych osobowych:
  • imię i nazwisko
  • adres poczty elektronicznej
 8. Nie podanie którychkolwiek z powyższych danych uniemożliwia realizację usługi powiadamiania Użytkownika.
 9. Gromadzone przez Administratora dane są przechowywane na serwerach Administratora zlokalizowanych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub na bezpiecznych serwerach Podmiotów Przetwarzających. Administrator ma obowiązek wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić dane osobowe przed niezgodnym z prawem przetwarzaniem, utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Ponadto, Administrator zapewnia, że dane osobowe będą przetwarzane bezpiecznie i zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.
 10. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych (do celów marketingu lub innych celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu), a także następujące inne prawa:
  • prawo dostępu do danych osobowych Użytkownika, które są przetwarzane przez Administratora
  • prawo żądania sprostowania/korekty danych osobowych Użytkownika w uzasadnionych przypadkach
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych Użytkownika z bazy danych Administratora
  • prawo przesłania danych osobowych Użytkownika innemu podmiotowi
  • prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorującego ochronę danych osobowych.
 11. W celu skorzystania z powyższych praw, prosimy skontaktować się z Administratorem pod adresem poczty elektronicznej investors@orange.com. W celu wniesienia skargi do właściwego organu nadzorującego ochronę danych osobowych, Użytkownik może się zgłosić do miejscowego organu nadzorczego, a w Polsce – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Pliki "cookies"

W celu lepszego dostosowania treści i struktury Serwisu używamy, podobnie jak wiele innych podmiotów, mechanizmu plików cookies. Informacje, które gromadzimy za pomocą cookies to np.: adres IP (Internet Protocol) używany przy łączeniu się Państwa komputera z Internetem, oraz dane dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego, z którego Państwo korzystają. Informacje te są przechowywane z zachowaniem takich samych standardów bezpieczeństwa jak dane osobowe. Mając dostęp do Internetu mogą Państwo skorzystać z serwisów pozwalających na wyłączenie mechanizmu plików cookies. Tak zbierane informacje będą wykorzystywane w sposób nie naruszający prawa do prywatności. Funkcjonowanie cookies przynosi jednak korzyści w postaci lepszego dostosowania Serwisu do Państwa wymagań i potrzeb.

Polski
Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*