Dla inwestorów

otoczenie regulacyjne

Ze względu na swą specyfikę, innowacyjność technologiczną oraz ogromne znaczenie dla gospodarki narodowej rynek telekomunikacyjny podlega regulacji przez państwo. Podstawowym aktem prawnym regulującym funkcjonowanie tego rynku jest ustawa Prawo telekomunikacyjne z 16 lipca 2004 r.

W Polsce krajowym organem regulacyjnym jest Urząd Komunikacji Elektronicznej. www.uke.gov.pl.

Otoczenie regulacyjne jest determinowane poprzez podział sektora na poszczególne rynki właściwe.

Rolą Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) jest określanie rynków właściwych zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej oraz ocena, czy na tych rynkach występuje skuteczna konkurencja. W razie braku dowodów, że na danym rynku właściwym występuje skuteczna konkurencja, Prezes UKE wyznacza przedsiębiorcę lub przedsiębiorców telekomunikacyjnych o znaczącej pozycji na rynku właściwym oraz nakłada na nich określone obowiązki regulacyjne.

Orange Polska został uznany przez Urząd Komunikacji Elektronicznej za przedsiębiorcę zajmującego pozycję znaczącą (SMP) na wielu stacjonarnych i mobilnych rynkach właściwych, w związku z czym Prezes UKE nałożył na Orange Polska szereg obowiązków regulacyjnych.

Orange Polska decyzjami wydanymi w 2012 r., został wyznaczony przez Prezesa UKE jako operator o pozycji znaczącej na następujących detalicznych rynkach właściwych:

  • na rynku świadczenia usługi przyłączenia do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej i utrzymania w gotowości do świadczenia usług telekomunikacyjnych dla konsumentów (rynek 1/2003);
  • na rynku świadczenia usługi przyłączenia do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej i utrzymania w gotowości do świadczenia usług telekomunikacyjnych dla użytkowników końcowych, z wyłączeniem konsumentów (rynek 2/2003).

Na OPL ciąży m.in. obowiązek przedstawiania cenników i regulaminów do zatwierdzenia przez UKE, zakaz stosowania zaniżonych cen, zakaz zobowiązywania użytkownika do korzystania z usług, które są dla niego zbędne oraz zakaz stosowania nieuzasadnionych preferencji dla grup użytkowników. Ponadto, OPL nie może utrudniać wejścia na rynek innym operatorom.

Orange Polska zgodnie z decyzjami Prezesa UKE, jest operatorem o pozycji znaczącej na hurtowych rynkach właściwych (według rekomendacji KE z 2007r.). W konsekwencji Spółka ma m.in. następujące obowiązki:

  • na krajowym rynku rozpoczynania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (rynek 2/2007) – obowiązek zapewnienia możliwości zarządzania obsługą użytkownika końcowego, oferowania usług na warunkach hurtowych w celu ich dalszej sprzedaży (usługa WLR), zapewnienia infrastruktury telekomunikacyjnej, kolokacji i innych form wspólnego korzystania z budynków;
  • na krajowym rynku zakańczania połączeń w sieci stacjonarnej Orange Polska (rynek 3/2007) – obowiązek dostępu do sieci na niedyskryminacyjnych zasadach, określonych w ofercie ramowej, w tym także obowiązek rozliczania się za świadczoną usługę na podstawie płaskiej stawki interkonektowej;
  • na krajowym rynku świadczenia usług hurtowego (fizycznego) dostępu do infrastruktury sieciowej (w tym dostępu dzielonego lub w pełni uwolnionego) w stałej lokalizacji (rynek 4/2007) – obowiązek dostępu na niedyskryminacyjnych zasadach oraz orientacji kosztowej stosowanych stawek; zakres tego rynku obejmuje nie tylko pętle miedziane, ale także światłowodowe;
  • na krajowym rynku świadczenia hurtowych usług dostępu szerokopasmowego, z wyłączeniem 76 obszarów gminnych (rynek 5/2007), które zostały uznane za konkurencyjne. Na obszarach zderegulowanych na Orange Polska nie ciążą żadne obowiązki regulacyjne, z wyłączeniem obowiązku przejściowego (obowiązującego do października 2016 r.) w zakresie utrzymania uprzednio ustanowionego dostępu BSA. Na obszarach regulowanych Orange Polska ma obowiązek dostępu do infrastruktury światłowodowej i miedzianej na zasadach określonych w ofercie ramowej zatwierdzonej przez Prezesa UKE.
  • na krajowym rynku usług wysokiej jakości w stałej lokalizacji o przepływności do 2 Mb/s włącznie (tzw. rynek 4/2014 do 2 Mb/s). Na Orange Polska zostały nałożone obowiązki w zakresie dostępu, niedyskryminacji, przejrzystości, w tym przedłożenia oferty ramowej i rachunkowości regulacyjnej. Orange Polska jest zobowiązany do ustalania stawek hurtowych na podstawie kosztów ponoszonych.

Decyzją Prezesa UKE, Orange Polska został wyznaczony jako podmiot o pozycji znaczącej na rynku zakańczania połączeń w sieci mobilnej Orange Polska. Najistotniejszy obowiązek nałożony przez UKE to obowiązek świadczenia usług zakańczania połączeń w oparciu o ponoszone koszty – czego konsekwencją jest regulacja stawek MTR przez Prezesa UKE. Inne ważne obowiązki regulacyjne to obowiązek niedyskryminacji, obowiązek przejrzystości (polegający na ogłaszaniu informacji w sprawach zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego) oraz obowiązek zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego.

Ponadto Orange Polska został uznany za podmiot o pozycji znaczącej na rynku zakańczania połączeń SMS w sieci mobilnej Orange Polska. Najistotniejszy obowiązek regulacyjny na tym rynku to obowiązek świadczenia usług zakańczania połączeń SMS w oparciu o ponoszone koszty.

Więcej informacji o obowiązkach regulacyjnych Orange Polska przedstawiono w sprawozdaniu Zarządu Spółki.

Więcej informacji na temat regulacji sektora telekomunikacyjnego można znaleźć na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej: www.uke.gov.pl.

Polski
Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*